АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівняння нерозривності струменя

Читайте также:
 1. IV – ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ
 2. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 3. БНМ 5.1.2 Рівняння гармонічних коливань у контурі
 4. Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт
 5. Етнополітичні процеси з позиції нерозривності та єдності інтересів людини, етнонаціональної спільноти та людства
 6. Завдання 4.4.31. Знайти загальний розв’язок лінійного диференціального рівняння другого порядку
 7. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
 8. Інтегральні криві рівняння Пфаффа
 9. Ірраціональні рівняння
 10. Комплектування та вибір раціональних складів МДЗ для будівництва каналізаційного колектора на підставі техніко-економічного порівняння варіантів
 11. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ВИДИ. КІЛЬКІСНЕ РІВНЯННЯ ОБІГУ. КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ НА ГРОШІ
 12. Порівняння особливостей гомосексуальних і гетеросексуальних стосунків

 

Рівняння нерозривності струменяє дуже важливим в пічній техніці тому, що воно дає можливість розраховувати площу перетину газоходів, швидкість руху газів, їх масові та об’ємні витрати, а також кількість газів, що підсмоктуються або вибиваються при рухові по пічних каналах. Рівняння формулюється таким чином: “ При рухові, що установився, крізь любий перетин каналу в одиницю часу проходить рівна вагова кількість газу або рідини”.

Розглядаючи два перерізи, рівняння можна записати у вигляді формули:

F1·w1·ρ1 = F2·w2·ρ2 = G =соnst , кг/сек (3.1)

де F – площа перетину, м2;

w – швидкість руху, м/с;

ρ – густина газу, кг/ м3.

Якщо температура газу не змінюється, то і густина газу також залишається незмінною, тоді маємо, що крізь любий перетин за одиницю часу проходить однакова об’ємна кількість газу або рідини:

F1·w1=F2·w2=соnst =V, м3/сек (3.2)

Якщо переріз є незмінним маємо:

w1·ρ1=w2·ρ2=соnst, кг/м2 ·с (3.3)

Користуючись цими рівняннями також можемо знайти швидкість, густину, площу перетину та кількість газу, що підсмоктується або вибивається крізь отвір:

F= , м2; w = , м/с; ρ = , кг/м3

Крізь отвори, що є в димоходах та в самій печі, при розрідженні підсмоктується навколишнє повітря, а при надлишкові тиску вибиваються димові гази. В цьому випадку у перетині 1 маємо:

F1·w1·ρ1=G1 (3.4)

Тоді в перетині 2 буде:

F2·w2·ρсум=G1±ρ2·∆V, (3.5)

де ∆V – об’єм газу, що підсмоктується (+) або вибивається (-), м3/с;

ρсум; ρ1; ρ2 – густина газу: суміші, початкового та того, що підсмоктується, кг/м3.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)