АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Випромінювання крізь отвір

Читайте также:
  1. Випромінювальна здатність полум’я. Визначення ступеня чорноти світнього і несвітнього полум’я. Коефіцієнт послаблення випромінювання.
  2. Випромінювання і прийом електромагнітних хвиль
  3. Вплив іонізуючого випромінювання на організм.
  4. Інфрачервоне випромінювання
  5. Оцінка стійкості роботи об'єкта в умовах дії світлового випромінювання
  6. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок надання юридичної допомоги адвокатом.
  7. Теплообмін випромінюванням
  8. Теплообмін випромінюванням між газами та твердими тілами
  9. Теплообмін випромінюванням між двома поверхнями

 

Тепловий потік, що випромінюється крізь отвір, залежить від розмірів отвору, товщини стіни та часу відкриття отвору:

Q=5,67·[ - ]·F·φ·τ , Вт (4.8)

де Тп – температура в печі, 0К;

Тнавк – температура навколишнього простору, 0К;

F – площа отвору, м2;

φ – коефіцієнт діафрагмування, залежить від кута розкриття під яким розповсюджується променевий тепловий потік, визначається з графіка (рис. 4.1) в залежності від відношення діаметра отвору до товщини стіни та форми отвору;

τ – час розкриття отвору, долі одиниці. При безперервному відкритті τ=1, при періодичному – частка від 1 (наприклад, отвір відкритий 1 годину за зміну, яка дорівнює 8 годин. Тоді τ=1/8=0,125).

 

1 – прямокутний витягнутий отвір; 2 – прямокутний; 3 – квадратний; 4 – отвір у вигляді кола

Рисунок 4.1. – Графік для визначення коефіцієнта діафрагмування

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)