АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів

Читайте также:
 1. IV – ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ
 2. А) Передумови квантової теорії
 3. Альтернативні теорії вартості
 4. Б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.
 5. БНМ 5.1.2 Рівняння гармонічних коливань у контурі
 6. Взаємодія теорії та практики
 7. Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт
 8. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 9. Внесок Гюстава Лєбона у розвиток теорії натовпу.
 10. Внесок Зігмунда Фрейда у розвиток теорії натовпу.
 11. Галузеві соціологічні теорії
 1. Рівняння, що встановлює зв’язок між мікроскопічними величинами (маса молекули, кількість частинок в одиниці об’єму, середній квадрат швидкості їх поступального руху) і макроскопічною величиною – тиском, який характеризує газ як ціле і безпосередньо вимірюється на досліді, називають основним рівнянням молекулярно-кінетичної теорії газів:

 1. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів можна записати так:

добуток тиску на об’єм дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху всіх

молекул газу.

3. Тиск ідеального газу пропорційний добутку густини газу і середнього квадрата швидкості

поступального руху молекул

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)