АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплообмін випромінюванням між двома поверхнями

Читайте также:
  1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ЗМІШУВАННЯ
  2. Бульйон варять двома способами.
  3. Виготовлення деталей типу хрестовин карданного валу з чотирма зовнішніми циліндричними поверхнями.
  4. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
  5. Ізокоста – це графічне зображення виробничої функції з двома ресурсами.
  6. РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІНУ В ТОПЦІ
  7. Теплообмін випромінюванням
  8. Теплообмін випромінюванням між газами та твердими тілами
  9. Теплообмін конвекцією

 

Кожне тіло одночасно випромінює і поглинає теплоту, тому кількість теплоти переданої випромінюванням з однієї поверхні на другу – це різниця теплоти, що поглинається та випромінюється. Наприклад, кількість теплоти, що поглинається тілом 1 (з меншою температурою) при теплообміні з тілом 2:

Q=Спр·[ - ]·F1·φ1-2 , Вт (4.9)

де Спр – приведений коефіцієнт випромінювання для системи. У загальному випадку:

Спр= , Вт/м2·К4 (4.10)

де ε1 , ε2 – ступені чорноти тіл;

φ1-2 , φ2-1 – кутові коефіцієнти. Вони показують яка доля від енергії, що випромінюється тілом з поверхнею 1, передається тілу з поверхнею 2 та навпаки.

Для двох плоскостей, які мають приблизно рівні площі і розташовані паралельно на невеликій відстані одна від одної (φ1-2=1, φ2-1=1) маємо:

Спр= , Вт/м2·К4 (4.11)

Для концентричних куль і циліндрів, а також для внутрішньої поверхні циліндра і плоскості (рис.4.2) маємо:

Спр= , Вт/м2·К4 (4.12)

 

 

Рисунок 4.2. – Схема розташування поверхонь: φ1-2=1; φ2-1=F1/F2

 

У всіх випадках кількість теплоти, що поглинається тілом з поверхнею F1 розраховується за формулою (4.9).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)