АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівняння руху газів

Читайте также:
 1. IV – ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ
 2. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 3. БНМ 5.1.2 Рівняння гармонічних коливань у контурі
 4. Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт
 5. Діагностика систем живлення за складом відпрацьованих газів.
 6. Завдання 4.4.31. Знайти загальний розв’язок лінійного диференціального рівняння другого порядку
 7. Загальні відомості про рух газів та їх властивості
 8. Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі
 9. Інтегральні криві рівняння Пфаффа
 10. Ірраціональні рівняння
 11. Комплектування та вибір раціональних складів МДЗ для будівництва каналізаційного колектора на підставі техніко-економічного порівняння варіантів
 12. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ВИДИ. КІЛЬКІСНЕ РІВНЯННЯ ОБІГУ. КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ НА ГРОШІ

 

Рівняння руху газів (рівняння Бернулі) встановлює взаємозв’язок між напорами при рухові газів: “При рухові, що встановився, для кожної частки реального газу зберігається незмінною сума напорів – геометричного, динамічного, статичного та втраченого на переборення опорів”.

Взагалі – це закон збереження енергії стосовно руху газів.

Якщо напори відносити до 1 кг газів, які рухаються та при умові, що густина газу постійна, рівняння запишеться наступним чином:

Н1+ + 2+ + +ΣРвтр, м (3.14)

де Н – абсолютна геометрична висота, яка виражає енергію положення газу;

– абсолютна п’єзометрична висота, яка виражає енергію абсолютного тиску;

– швидкісна висота, яка виражає кінетичну енергію.

Якщо напори віднести до 1 м3 газу, то маємо:

Н1·ρ1·g + Р1+ ·ρ12·ρ2·g+Р2+ ·ρ2 +ΣРвтр, Н/м2 (3.15)

Запас енергії, яку газ має у вигляді статичного напору безперервно створює рух газу, а в потоці що рухається, безперервно виникає втрачений напір. Втрачений напір необоротній і втрачається беззворотньо. Користуючись рівнянням Бернулі можна знаходити різні напори та їх втрати в тому чи іншому перетині. Звідси стає більш наглядним та зрозумілим принцип роботи димової труби: в нижній частині діє геометричний напір, який призводить до переміщення газу вгору (знизу в основі труби створюється розрідження, за допомогою якого в неї засмоктуються димові гази із димоходів та печі) і створює вгорі статичний (надлишковий) напір, за допомогою якого димові гази видаляються із гирла труби.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)