АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види та склад палива

Читайте также:
 1. Exercise 2 Складіть речення
 2. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 3. Аналіз складу, руху та стану основних фондів
 4. Апаратна складова комп’ютера.
 5. Б) особливості акторского складу та їх поділ
 6. База даних як складова інформаційної системи
 7. Бази палива
 8. Біологічний та хімічний склад лікувальних грязей, їх регенерація.
 9. БНМ 6.2.5. Склад ядра атома
 10. БПМ 2.3.8. Теплота згоряння палива
 11. В мятущемся и нестабильном мире. Именно в это время евреи начинают усваивать и осознавать данные народу пророческие откровения. В это время складывается Талмуд, который позволил
 12. В УКРАЇНІ У СКЛАДІ РОСІЇ (ІІ пол. XIX ст.)

За походженням розрізнюють паливо природне та штучне, які, в свою чергу, за агрегатним станом поділяються на тверде, рідке та газоподібне.

В промисловому тепловому обладнанні в основному використовують природний газ, мазут та тверде пилоподібне паливо. Газоподібне і рідке палива використовують у всіх типах теплового обладнання, тверде пилоподібне – в обертових печах для випалу портландцементного клінкеру, тверде дрібно грудкове – в пересипних печах (шахтних, кільцевих, тунельних).

Властивості палива визначаються його складом. Склад палива – це вміст простих компонентів у відсотках по масі або об’єму.

У довідниках склад газів найбільш часто наводиться на суху речовину. В склад сухих газоподібних палив входять вуглеводневі сполуки (СН4, С2Н6, С2Н4, С6Н6 і т.п.), а також Н2S, СО, Н2, N2, О2. Практично вміст вологи в них знаходиться у межах 0,5-1,5%. Газоподібне паливо, яке утримує вологу (W), звуть робочим. Склад сухого палива у робоче перераховують помноженням вмісту (%) його кожного компоненту на коефіцієнт:

К = , (2.1)

де Wр – вміст вологи у робочому складі палива, %.

Якщо вміст вологи у робочому паливі не наведений, то його можна визначити за формулою, %:

 

W р = , (2.2)

де ω – вміст вологи в газі при різних температурах, г/м3 сух. газу [3, табл.1; 4, табл.12].

В склад твердих і рідких палив входять: вуглець (С), водень (Н), кисень (О), азот (N), сірка (S), зола (А) та волога (W ).

В залежності від наявності цих компонентів розрізняють палива:

робоче Сррр+Nр+Sр+Aр+Wр=100 %

сухе Сссс+Nс +Sс+Aс=100 %

умовно горюче Сггг+Nг+Sг= 100 %

умовно органічне Сооо+Nо= 100 %

В розрахунках користуються робочим складом палива, тому необхідно вміти перераховувати заданий склад палива у робочий.

Для перерахунків використовують коефіцієнт:

К= , (2.3)

де В.К. – відсутній компонент у робочому складі палива. Наприклад, сухе паливо від робочого відрізняється відсутністю Wр, умовно горюче – відсутністю

Aр і Wр, умовно органічне – відсутністю Sр, Aр і Wр.

На цей коефіцієнт помножують вміст всіх компонентів заданого складу палива. Після перерахунку вміст всіх компонентів повинен складати 100 %.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)