АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова процесу сушіння на I – d -діаграмі

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 3. VII. Кримінально-процесуальне законодавство
 4. Актори політичного процесу
 5. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 6. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.
 7. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 8. Виявляти хиби в організації та методиці проведення навчального процесу.
 9. Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
 10. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
 11. Графічна побудова соціограми
 12. Додатковий матеріал до розділу «Кримінально-процесуальне законодавство»

 

В якості сушильних агентів найчастіше виступають повітря, димові гази, суміш димових газів і повітря, іноді – перегріта пара.

Атмосферне повітря уявляє собою суміш сухого повітря і водяної пари. Кількість водяної пари, що втримується в атмосферному повітрі, залежить від температури, а отже від пори року та місцевості і барометричного тиску.

Зміни параметрів сушильного агенту, його витрати та витрати теплоти на процес сушіння визначають за допомогою I – d -діаграми. Як правило розрахунки проводять на 1кг вологи, що випаровується.

Згадаємо основні положення про вологе повітря, а також про I – d - діаграму.

На I – d -діаграмі (рис. 5.1) зображені: вологовміст (d, г/кг сухого теплоносія) теплоносія, його температура (оС), тепловміст (I, кДж/м3), відносна вологість (wвідн, %) та парціальний тиск (Рпарц , Н/м2).

Рисунок 5.1. – I – d-діаграма вологого повітря при барометричному тиску 99,4 кН/м2

Абсолютна вологість повітря (γв.п.) – це маса водяної пари в одиниці об’єму вологого повітря (г/м3). Абсолютна вологість насиченого повітря (γн) залежить від температури та різко збільшується при її підвищенні.

Відносна вологість повітря (φ,%) або ступінь насичення його вологою – це відношення абсолютної вологості повітря до абсолютної вологості насиченого повітря при тій же температурі (до максимальної кількості водяної пари, яка може утримуватись в 1 м3 вологого повітря при даному барометричному тиску та температурі):

φ = ·100 % (5.8)

Відносна вологість показує здатність повітря поглинати вологу при даній температурі і може бути визначена, як відношення парціального тиску водяного пару в вологому повітрі (Рв.п., кН/м2) до його максимально можливого тиску при постійній температурі:

φ = , (5.9)

де Рн – парціальний тиск водяної пари насиченого повітря при тій же температурі, кН/м2.

Температура, при якій відбувається повне насичення повітря водяною парою, зветься температурою точки роси. При охолодженні повітря нижче точки роси відносна вологість залишається рівною 100%, а абсолютна зменшується. При підвищенні температури вологого повітря відносна вологість його зменшується і зростає здатність поглинати водяні пари (збільшуються його сушильні властивості).

Вологовміст повітря (d) – це маса водяної пари, яка міститься в суміші, віднесена до 1 кг сухого повітря, г/кг.

Тепловміст вологого повітря – це сума тепловмісту сухого повітря і водяної пари:

Iвол пов=1,005·t+0,001·dпов·(2500+1,97·t), кДж/кг сух. пов. (5.10)

де 1,005 та 1,97 – теплоємкість сухого повітря і водяної пари, кДж/кг·град;

t – температура суміші, оС;

2500 – прихована теплота випаровування, кДж/кг.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)