АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок горіння палива

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Бази палива
 7. БПМ 2.3.8. Теплота згоряння палива
 8. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 9. Види та склад палива
 10. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом
 11. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова
 12. Горіння — це складне, швидкоплинне фізико-хімічне перетворення речовин, яке супроводжується виділенням тепла і світла

 

При розрахунках горіння палива (твердого, рідкого, газоподібного) перераховують склад палива у робочий, визначають його теплотворну здатність, теоретичну та дійсну кількість сухого і атмосферного повітря необхідного для горіння, кількість димових газів, що утворюються, їх склад та температуру горіння із урахуванням надлишку повітря. При необхідності визначають температуру підігріву повітря для підвищення температури горіння або необхідне співвідношення палива та повітря для досягнення потрібної температури в печі.

Витрати повітря, кількість та склад димових газів можна розрахувати за рівняннями реакцій горіння, а температуру горіння, підігріву повітря та коефіцієнт надлишку повітря за рівнянням теплового балансу. Розрахунки проводять на одиницю маси (кг) або об’єму (м3) палива за нормальних умов (Р=101,325 кН/м , Т=273оК).

Для перевірки правильності розрахунків складають матеріальний баланс процесу горіння. Матеріальний баланс складають на 100 кг або 100 м3 палива.

Отримані дані використовують при складанні теплового балансу печей та сушарок, при виконанні аеродинамічних розрахунків, при виборі та розрахунках паливоспалюючих та тягово - дуттьових пристроїв.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)