АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова на I – d -діаграмі процесу сушіння повітрям

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. C. ірригографія з повітрям
 3. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 4. VII. Кримінально-процесуальне законодавство
 5. Актори політичного процесу
 6. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 7. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.
 8. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 9. Виявляти хиби в організації та методиці проведення навчального процесу.
 10. Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
 11. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
 12. Графічна побудова соціограми

 

Процес сушіння на I – d-діаграмі будується з метою визначення витрат теплоносія і теплоти на випаровування вологи. Як правило, відомі початкова та кінцева температури повітря (tпоч ,tкінц) та матеріалу (tпочмат, tкінцмат), з якою вони надходять у сушарку та виходять із неї, початкова та кінцева відносна вологість матеріалу (wпочмат, wкінцмат), а також продуктивність сушарки (кількість вологи, що випаровується за 1 секунду).

Для побудування процесу сушіння (рис. 5.2) відкладаємо на I – d -діаграмі точку А, яка характеризує початкові параметри зовнішнього атмосферного повітря (tатмпов, dатмпов = d1 та φпов). Зовнішнє повітря перед подачею в сушило підігрівають до початкової температури, при цьому його вологовміст не змінюється, а температура і тепловміст зростають. На I – d -діаграмі цей процес зображується вертикальною лінією АВ до перехрещення з tпоч. З параметрами точки В (tпоч , Iпоч, dп, φпоч) повітря входить до сушарки.

При теоретичному процесі сушіння, коли враховуються лише витрати теплоти на процеси випаровування вологи із матеріалу, процес протікає при постійному тепловмісті і збільшенні вологовмісту по лінії ВС до перехрещення з tкінц. Точка С

 

Рисунок 5.2. – Побудова на I – d-діаграмі процесу сушіння повітрям

 

характеризує параметри повітря в кінці теоретичного процесу сушіння (d2, φкінц, Iпоч).

Теоретичні витрати повітря на процес випаровування 1 кг вологи розраховуються за формулою:

Lтеор= , кг сух. пов./кг вип. вол. (5.11)

В реальних умовах теплота повітря витрачається ще і на нагрівання матеріалу, транспортуючих засобів, крізь отвори в сушарці, а також втрачається крізь футерівку та інше. Всі ці витрати розраховують за формулами, які були наведені у відповідних розділах та відносять до 1 кг вологи, що випаровується (кДж/кг вип. вол.) = ∑qвтр.

Втрати тепломісткості складуть:

Iвтр = , кДж/кг сух. пов. (5.12)

Це значення Iвтр відкладають по лінії постійного вологовмісту (від т. С униз). Отриману точку Д з’єднують з точкою В, лінія ВД на перехрещенні з лінією кінцевої температури (tкінц) дає точку Е, яка характеризує параметри повітря в кінці дійсного процесу сушіння (tкінц , dкінц , Iкінц , φкінц).

Дійсні витрати повітря на процес сушіння розраховують за формулою:

Lдійсне= , кг сух. пов./ кг вип. вол. (5.13)

Витрати атмосферного повітря в об’ємних одиницях:

Vдійсне = v · Lдійсне , м3 вол. пов./кг вип. вол., (5.14)

де v – об’єм вологого повітря на 1 кг сухого, м3/кг (таблична величина, значення наведені, наприклад, у [4]).

Витрати теплоти на процес видалення 1 кг вологи:

q = Lдійсне·(Iпоч - Iпов) - С·tпочмат , кДж /кг вип. вол., (5.15)

де С·tпочмат – теплота внесена вологою матеріалу при його початковій температурі, кДж/кг. вип. вол.;

С = 4,187 – теплоємкість води, кДж/кг·град.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)