АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок об’єму та складу продуктів горіння

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Аналіз складу, руху та стану основних фондів
 7. Б) особливості акторского складу та їх поділ
 8. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 9. Визначення земноводних та рептилій і огляд їх фауністичного складу
 10. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ СКЛАДУ ЩЕБЕНЮ ТА ПІСКУ
 11. Визначення птахів і огляд їх фауністичного складу
 12. Визначення риб і огляд їх фауністичного складу

 

При повному теоретичному горінні утворюються СО2, Ν2, SО2 та Н2О у пароподібному стані. Якщо горіння проводять з надлишком кисню (повітря), то в димових газах присутній ще і О2.

Теоретичний об’єм димових газів, м3/кг(м3):

V0=VСО2+VN2+VSО2+VН2О (2.11)

Дійсний об’єм димових газів, м3/кг(м3):

Vα=VСО2+VN2+VSО2+VН2О+VО2 (2.12)

Розрахункові формули для визначення виходу димових газів (продуктів горіння) також виводяться із реакцій взаємодії компонентів палива з киснем повітря. Наприклад, з повітрям теоретично вноситься азот в кількості

VN2=0,79·L0, м3/кг(м3) (2.13)

Таким же чином знаходять коефіцієнти для інших компонентів та виводять розрахункові формули (табл. 2.3).

 

Таблиця 2.3. – Формули для розрахунку кількості димових газів, що виділяються при горінні різних видів палива

Вид палива Формула
Тверде та рідке VСО2=0,01855·Ср, м3/кг VSО2=0,007·Sр, м3/кг VН2О=0,112·Нр+0,0124·(Wр+100·Wпар)+0,0016·d·Lα(L0), м3/кг, тут Wпар–кількість пари, яку вводять для розпилювання рідкого палива, кг/кг. Якщо мазут розпилюють повітрям, то Wпар=0 VN2=0,79·Lα(L0)+0,01·Nр, м3/кг VО2=0,21·(α–1)·L0, м3/кг
Природний газ VСО2=0,01·(СО2+СН4+2·С2Н6+3·С3Н8+4·С4Н10+5·С5Н12), м33 VН2О=0,01·(2·СН4+3·С2Н6+4·С3Н8+5·С4Н10+6·С5Н122О+0,16·Lα (L0)), м33
Генераторний, доменний, коксовий гази VRО2 = 0,01·(СО2+ СО+СН4+2·С2Н4+6·С6Н62S), м33 VН2О=0,01·(Н2+2·СН4+2·С2Н4+3·С6Н62S+Н2О+0,16·d·Lα(L0)), м33
Для всіх газів VN2=0,79·Lα(L0) +0,01·Nр, м33 VО2=0,21·(α–1)·L0, м33

Склад продуктів горіння (об’ємні %) розраховують виходячи із об’єму кожного компоненту та їх загального об’єму:

СО2 = ·100; Ν2 = ·100 і так далі кожен компонент.

По складу продуктів горіння розраховують їх вологовміст, г/кг сух. диму:

d = ; d = , (2.14)

де VН2О, VСО2, VN2, VО2 – складові димових газів, м33 газу або м3/кг палива;

Н2О, СО2, N2, О2 – вміст складових димових газів, (об’ємні %).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)