АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок витрат повітря

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. C. ірригографія з повітрям
 3. I. Розрахунок захисного заземлення.
 4. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 5. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 6. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 7. БНМ 2.1.6. Вологість повітря
 8. Вартість і капіталістичні витрати виробництва
 9. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 10. Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення
 11. Визначення вологості атмосферного повітря
 12. Визначення вузлових витрат води

 

Кількість повітря, яка необхідна для горіння палива визначається по теоретичній кількості кисню, що вступає у реакцію окислення, із урахуванням надлишку, що забезпечує повне згоряння палива. При цьому враховується, що кисень, який міститься в паливі, також приймає участь у реакціях горіння.

При розрахунках враховується, що повітря теоретично складається із кисню та азоту. Вміст цих компонентів у повітрі (% масові): кисень – 23,2; азот – 76,8; (% об’ємні): кисень – 21; азот – 79. Таким чином, знаючи вміст кисню в повітрі (по масі =4,31; по об’єму =4,76), та виходячи із кількості кисню, який вступив у реакцію горіння, можемо знайти потребу в повітрі, як по масі так і по об’єму.

Для виведення розрахункових формул спочатку теоретично за реакціями горіння визначають потребу в кисні (Lк) та об’єм продуктів горіння, потім потребу в повітрі та кількість азоту і кисню (при надлишку повітря), які перейдуть у димові гази разом із повітрям.

Таблиця 2.2. – Розрахунок теоретичних витрат сухого повітря на горіння різних видів палива

Вид палива Формула
Тверде та рідке L0=0,0889·Ср+0,265·Нр+0,0333 (Sр–Ор), м3/кг
Природний газ L0=0,0476·Lк=0,0476·(2·СН4+3,5·С2Н6+5·С3Н8+6,5·С4Н10+ 8·С5Н12+1,5.Н2S), м33
Генераторний газ L0=0,0476·Lк=0,0476·(0,5·СО+0,5·Н2+2·СН4+3·С2Н4+1,5·Н2S–О2), м33
Доменний газ L0=0,0476·Lк=0,0476·(0,5·СО+0,5·Н2+2·СН4–О2), м33
Коксовий газ L0=0,0476·Lк=0,0476·(0,5·СО+0,5·Н2+2·СН4+3·С2Н4+7,5·С6Н6+1,5·Н2 S–О2), м33

 

Теоретичні витрати атмосферного повітря при вологовмісті d (г/кг сухого повітря) будуть дорівнювати:

L0=(1+0,0016·d)·L0, м33 (2.8)

де 0,0016 – коефіцієнт перерахунку вологи повітря із одиниць маси в одиниці об’єму ( із г/кг в м33), тобто: ( ):( ).

В теоретичних розрахунках d приймають рівним 10 г/кг сухого повітря, тоді:

L0=(1+0,016)·L0=1,016·L0, м33

В практичних умовах для повного згоряння потрібен надлишок повітря, тому дійсні витрати повітря визначаються за формулами, м33:

Lα=L0·α (2.9)

Lα=L0·α=1,016·Lα, (2.10)

де α – коефіцієнт надлишку (витрат) повітря, який показує відношення дійсних витрат повітря, що вводиться для горіння до теоретично необхідних (отриманих за реакціями горіння).

Коефіцієнт надлишку повітря для газу дорівнює 1,05 – 1,1; для мазуту та пилоподібного твердого палива 1,1 – 1,2; для твердого кускового 1,3 – 1,8.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)