АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теплотворна здатність (теплота горіння) палива

Читайте также:
 1. Бази палива
 2. БПМ 2.3.8. Теплота згоряння палива
 3. Види та склад палива
 4. Випромінювальна здатність полум’я. Визначення ступеня чорноти світнього і несвітнього полум’я. Коефіцієнт послаблення випромінювання.
 5. Дієздатність громадян. Обсяг дієздатності фізичних осіб.
 6. Дієздатність малолітніх осіб
 7. Дієздатність неповнолітніх осіб
 8. ККД парогенератора і котельної установки. Корисно витрачене тепло палива. Питомі витрати палива.
 9. Коефіцієнт використання палива
 10. ЛІНІЯ ПОДАЧІ ПАЛИВА ВИСОКОГО ТИСКУ
 11. МУФТА АВТОМАТИЧНОГО ВИПЕРЕДЖЕННЯ УПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА
 12. Обсяг прав і обов'язків фізичних осіб, цивільну дієздатність яких обмежено, які вони можуть здійснювати самостійно

 

Теплотворна здатність палива – це кількість теплоти, яка виділяється при повному згорянні одиниці маси або об’єму палива (кДж /кг, кДж /м3). За певних умов волога, що виділяється при горінні палива може конденсуватися або перетворюватися у пар. Цей процес впливає на теплотворну здатність. Тому є поняття нижчої та вищої теплотворної здатності.

Нижча теплотворна здатність (Qрн) – це кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні одиниці палива за умов, що вся вода, що утворюється при цьому перейде в пар.

Вища теплотворна здатність (Qрв) – це кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні одиниці палива за умов, що водяні пари повністю конденсуються ( теплота не витрачається на нагрів та випаровування води).

Зв’язок між ними виражається наступним рівнянням:

Qрн=Qрв–2500·w, кДж /кг (кДж /м3), (2.4)

де 2500 – теплота, яка витрачається на нагрів та випаровування 1 кг вологи, кДж/кг;

w – вміст вологи в продуктах горіння палива, кг/кг (кг/м3).

Для твердих та рідких палив можна використовувати формулу:

Qрн=Qрв–25·(9·Нр+Wр), кДж/кг , (2.5)

25 – тому, що склад палива надано у %, а в формулі розрахунок проводиться на 1 кг; 9 – показує, що при теоретичному горінні 1 кг водню виділяється 9 кг вологи.

На практиці користуються значенням Qрн, яка визначається за формулою адитивності як сума добутків теплових ефектів реакцій горіння компонентів палива з киснем на їх частку в складі палива (масову для твердих і рідких палив та об’ємну – для газоподібних) – табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1. – Розрахунок Qрн для різних видів палива

 

Вид палива Формула
Тверде та рідке Qрн=339·Ср+1030·Нр–108,9·(Ор–Sр)–25·Wр, кДж/кг
Природний газ Qрн = 358,2·СН4+637,5·С2Н6+912,5·С3Н8+1186,5·С4Н10+ 1460,8·С5Н12+231·Н2S, кДж/м 3
Генераторний і коксодоменний гази Qрн =126,5·СО+107,6·Н2+358,2·СН4+587·С2Н4+231·Н2S, кДж /м3

 

Для порівняння і оцінки різних видів палив за їх теплотворною здатністю, а також визначення витрат палива в однакових одиницях введено поняття “умовне паливо” – це паливо з теплотою горіння 29300 кДж/кг (7000 ккал/кг).

Перерахунок теплотворної здатності палива та витрат теплоти в умовні одиниці проводять за допомогою коефіцієнту (теплового еквіваленту) наступним чином:

(2.6)

, (2.7)

де – нижча теплотворна здатність палива, кДж/кг(м3);

Q – кількість теплоти, витрачена в процесі теплової обробки, кДж.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)