АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні відомості про рух газів та їх властивості

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Бази даних. Основні відомості
 5. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 6. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 7. Будова і властивості напівпровідників
 8. Будова і властивості полімерів
 9. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 10. Визначники та їх основні властивості.
 11. Виробнича функція та її властивості
 12. Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —

Більшість печей обігріваються продуктами горіння палива. Для досягнення необхідної температури і отримання факелу визначених розмірів і властивостей необхідно підтримувати задане співвідношення повітря і палива та добре їх перемішувати. Нагріті гази передають частину свого тепла матеріалу в робочій камері і переміщуються далі, проходячи крізь теплообмінні, обезпилюючі та тяго – дуттьові пристрої. При рухові газів змінюються їх температура, швидкість та характер руху, що впливає на інтенсивність теплообміну і взаємодію газового середовища із матеріалом. Звідси механіка газів, яка розглядає закони їх рівноваги і руху, має велике значення в пічній техніці.

Піч можна розглядати як судину, що наповнена легкими нагрітими газами, температура яких постійно змінюється. Рух газів в печах виникає за рахунок різниці питомої ваги газів в печі та атмосферного повітря (природний рух) або в результаті застосування спеціальних пристроїв для примусового переміщення газів – штучний рух. Закони руху газоподібного середовища в основному близькі до законів руху рідини. Основна відмінність – це значна залежність об’єму газу від температури і тиску. У зв’язку з тим, що в промислових печах тиск або розрідження не перевищують 50 мм вод. ст. (500 Н/м ) або складають менше 1 % від атмосферного, вплив тиску не враховують і використовують закони руху крапельної рідини, яку умовно вважають такою, що не стискається. Для розрахунку розмірів газоходів, швидкостей газової суміші, втрат напору на подолання опору при рухові газів по пічному тракту, а також підбору та розрахунку димососів і димових труб необхідно знати основні положення та закони термодинамічної системи і властивості робочих тіл (димових газів та повітря).

Необхідно пам’ятати, що густина газу – це маса одиниці об’єму ( , кг/м3), питома вага – вага одиниці об’єму ( , Н/м3), зв’язок між ними: , а також необхідно згадати основні положення про властивості газів (див. розділ 1).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)