АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання)

Читайте также:
 1. I. Розрахунок захисного заземлення.
 2. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 3. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 4. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 5. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 6. VII. Кримінально-процесуальне законодавство
 7. Актори політичного процесу
 8. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 9. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 10. Визначення ширини й довжини необрізних дощок за графіком-квадрантом при розвальному способі розпилювання колод
 11. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.

Запилювання здійснюється з моменту першого торкання дисковою пилою найбільш виступаючих ділянок на верхній грані розпилюваного блоку до занурення пили в блок каменю приблизно на 30–50 мм. Цей етап характеризується роботою зі зменшеною швидкістю подачі для того, щоб уникнути уводів пили на початковій стадії розпилювання і тим самим забезпечити площинність поверхні пиляних плит. Допилювання останніх 80-100 мм висоти ставки здійснюється при пониженій швидкості робочої подачі, що складає 40-50% оптимальних значень. Розпилювання вважається завершеним якщо ставка розпилена на всю висоту без недопилів. Допускається залишок мінімального недопилу 5 - 10мм.

1. Ширина пропилу:

bп = bр + bз, мм

де bр – ширина ріжучого елементу, мм; bз – сумарна величина зазорів в пропилі, мм.

2. Кількість пропилів, необхідних для розпилювання блоку на плити, при товщині плити 30 мм:

шт.,

де В0 – ширина блока; bпл – 30 мм – товщина плити;

3. Теоретично можлива кількість продукції після операції розпилювання в рік:

, м2

де VП – необхідний об’єм блоків, м3;

4. Реальна кількість продукції після розпилювання:

S1=ST ∙ Kp ,

де Kp – коефіцієнт виходу продукції після операції розпилювання, для граніту, габро, лабрадориту, діориту, базальту Kp = 0,80; для мармуру білого Kp = 0,70, для мармуру кольорового Kp = 0,55;

5. Швидкість різання верстату:

, м/с

де D – діаметр дискової пили, м;

n – частота обертання дискової пили, об/хв;

Загальні правила вибору раціональних значень швидкості алмазно-дискового різання зводяться до наступного:

Ø з мінімальною швидкістю різання (до 20–25 м/с) розпилюються низькоабразивні породи підвищеної міцності (граніти, гранодіорити тощо);

Ø середнє значення швидкості різання (35–45 м/с) встановлюється для низькоабразивних порід середньої міцності (мармури, мармуризований вапняк, тощо);

Ø з високою швидкістю різання (50–60 м/с і вище) оброблюють високоабразивні низькоміцні породи (вапняки, пісковики, вулканічні туфи і ін.);

Ø за умови підвищеної жорсткості розпилювального верстата і наявності на ньому 1,5–2-кратного запасу потужності головного електроприводу швидкість різання порід VII–IX груп розпилюваності може бути доведена до 80–90 м/с.

Швидкість робочої подачі S, м/хв., і глибина різання H, мм, – два взаємозв'язаних між собою параметри, які визначають продуктивність розпилювальних верстатів.

Таблиця 1

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)