АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні відомості про теплообмін, рівняння теплопередачі

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. IV – ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 5. Бази даних. Основні відомості
 6. БНМ 2.2.14 Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів
 7. БНМ 5.1.2 Рівняння гармонічних коливань у контурі
 8. Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт
 9. Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —
 10. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
 11. Відомості про авторів
 12. Відомості про виконання робіт

 

Теплова енергія, що утворюється при горінні органічного палива чи використанні електроенергії, витрачається на теплообмін з матеріалами або виробами, які піддаються тепловій обробці, а також з транспортуючими, теплообмінними пристроями, футеруванням пічних агрегатів та беззворотньо втрачається в навколишнє середовище з продуктами теплової обробки і димовими газами.

Процеси теплообміну є самими важливими у виробництві силікатних матеріалів тому, що від правильного використання знань про них в основному залежать якість та собівартість продукції.

Згадаємо, що теплота передається трьома способами: теплопровідністю, конвекцією та випромінюванням.

Теплопровідність – перенос теплоти шляхом безладного теплового руху мікрочасток, які безпосередньо стикуються друг з другом.

Конвекція – перенос теплоти обумовлений рухом і перемішуванням макроскопічних об’ємів газів або рідини.

Теплове випромінювання – процес розповсюдження електромагнітних коливань з довжиною хвиль 0,8-100 мкм обумовлений тепловим рухом атомів або молекул тіла що випромінює тепло.

У теплових агрегатах зустрічаються всі види передачі теплоти матеріалу,

але в кожному випадку переважає один із способів передачі теплоти. При температурі нижче 6000С і полум’яному обігріві печей переважає конвекційний спосіб передачі теплоти, при температурах вище 10000С – випромінювання.

Кількість тепла, що передається від більш нагрітих тіл до менш нагрітих виражається основним рівнянням теплопередачі:

Q=К·(t1- t2)·F·τ, Дж (4.1)

Тепловий потік (кількість теплоти за одиницю часу):

Q=К·(t1- t2)·F, Вт (4.2)

Щільність теплового потоку (питомий тепловий потік):

Q=К·(t1- t2), Вт/м2 (4.3)

де t1, t2 – температура тіл, що обмінюються теплом, оС;

F – поверхня теплообміну, м2;

τ – час теплообміну , с;

К – коефіцієнт теплопередачі, Дж/м2·с·град (Вт/м2·град) – показує, яка кількість теплоти передається в одиницю часу 1 м2 поверхні нагріву при різниці температур тіл, що обмінюються теплом, в 1 град і товщині шару в 1 м. У загальному вигляді коефіцієнт теплопередачі виражається таким чином:

К= , (4.4)

де αвипр, αконв – коефіцієнти тепловіддачі теплоти випромінюванням та конвекцією, Вт/м2·град;

s – товщина шару матеріалу, м;

λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/м·град.

Величини: , , називають тепловими опорами, тому що вони сприяють зниженню температури.

В залежності від умов один або навіть два види теплообміну можуть бути відсутніми. В цих випадках коефіцієнт теплопередачі може дорівнювати:

К= + ; К= + ; К= + ; К= ; К= ; К=

В залежності від того міняється чи не міняється температура всіх точок системи з часом, тепловий потік зветься нестаціонарним або стаціонарним.

За допомогою рівняння теплопередачі можна розрахувати кількість теплоти, яка передається в системі від одного тіла другому любим способом.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)