АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Комплектування та вибір раціональних складів МДЗ для будівництва каналізаційного колектора на підставі техніко-економічного порівняння варіантів

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 3. В процесі будівництва
 4. Вибір варіанта контрольної роботи
 5. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 6. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 7. Вибір димососів (вентиляторів)
 8. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 9. Вибір задачі для моделювання
 10. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 11. Вибір засобу усунення дефектів деталі
 12. ВИБІР ЗМІШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

Комплектування спеціалізованих загонів із будівництва кана­лізаційного колекторавиконується методом варіантного проекту­вання. Порівнюють не менше двох варіантів складів загонів з різними головними машинами. Рекомендується такий порядок виконання роботи:

– призначити технологічну послідовність виконання робочих операцій і процесів на підставі попереднього вивчення технології робіт з будівництва каналізаційного колектора;

– вибрати можливі варіанти головних машин, головна вимога при цьому – максимальне завантаження машин;

– укомплектувати різні варіанти спеціалізованих загонів допо­міжними машинами, які повинні задовольняти технологічним прийомам ведення робіт і мати високий коефіцієнт використання;

– скласти калькуляції трудових витрат будівництва каналіза­ційного колектора;

– виконати техніко-економічне порівняння варіантів спеціалі­зованих загонів.

Складання калькуляція трудових витрат на будівництво каналізаційного колектора наведено у табл. 3.1, 3.2.

Продуктивність праці розраховують з використанням інформації про норму часу на виробництво продукції в об’ємі вимірника, яку виконала машина чи людина. У випадку їх відсутності продуктивність визначають за формулами, що наведено в підручниках або довідниках.

Продуктивність

 

, (3.1)

 

де Т – тривалість зміни (8 годин);

А – вимірник виконаного об’єму робіт відповідно;

Нч– норма часу, яку необхідно витратити для виконання об’єму робіт А.


Таблиця 3.1 – Калькуляція трудових витрат на будівництво каналізаційного колектора Lкол= 1 км (Lр= 35 м/зміну; Ктр= 7 шт.; ℓтр= 5 м; dтр= 700 мм; Кк= 1 шт.)

 

№ з/п Опис робіт у технологічній послідовності Обґрунтування норм Склад робіт Одиниці виміру Машини і механізми Змінний обсяг робіт Норма часу, маш-год Продуктивність Потреба машино-змін (люд-змін)
Зрізання бульдозером (59 кВт) рослинного ґрунту завтовшки 0,20 м, з переміщенням на відстань до 30 м, ґрунт І групи ДБН Д.2.2-1 1-24-1 1-24-9 Розробка ґрунту з переміщенням м3 Бульдозер 16,73+ 2∙ 9,35 = 35,43 0,96
Розробка ґрунту на викид екскаватором «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,6 м3, ґрунт І групи Розрахунок табл. 3.2 п.6 Формула 2.11   1.Розробка ґрунту 2. Улаштування й утримання водовідвідних канав 3. Допоміжні роботи, пов’язані з переміщенням екскаватора м3 Екскаватор - 0,71
Розробка надмірного ґрунту екскаватором «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0,6 м3 з завантаженням в автосамоскиди, ґрунт І групи ДБН Д.2.2-1 1-17-7 1.Разработка ґрунту екскаваторами з завантаженням на автомобілі-самоскиди 2. Улаштування та утримання водовідвідних канав м3 Екскаватор 46,5 29,58 0,17
Транспортування надмірного ґрунту автомобілем-самоскидом на відстань 4 км Розрахунок табл. 3.2 п. 4 Транспортування ґрунту м3 КамАЗ-5513 46,5 - 0,27

Продовження табл. 3.1

 

Добір і планування ґрунту в траншеї вручну (10 см), ґрунт І групи ДБН Д.2.2-1 1-162-7 Розробка ґрунту з викиданням на бровки, відкидання ґрунту від бровки, зачистка дна і стінок м3 Робітники 6,51 3,33 2,40 2,71
Завантаження та сортування труб в автомобіль, краном вантажопідйомністю 8 т Розрахунок табл. 3.2 п. 6 Подача і сортування труб 1 м3 з.б. Кран KC-2574 - 0,11
Завантаження та сортування колодязів в автомобіль, кра­ном вантажопідйомністю 8 т Розрахунок табл. 3.2 п. 6 Подача і сортування колодязів 1 м3 з.б. Кран KC-2574 1,46 - 0,02
Транспортування труб і колодязів автомобілем на відстань 10 км Розрахунок 2 Транспортування труб і колодязів рейс Автомобіль КрАЗ-6510 3+1 - 0,67
Розвантаження труб на будівельному майданчику краном 8 т Розрахунок табл. 3.2 п. 6 Подача і сортування труб 1 м3 з.б. Кран KC-2574 - 0,11
Розвантаження колодязів на будівельному майданчику краном 8 т Розрахунок табл. 3.2 п. 6 Подача і сортування колодязів 1 м3 з.б. Кран KC-2574 1,16 - 0,02
Розробка та планування ґрунту в траншеї під основу труби та приямка вручну ДБН Д.2.2-1 1-168-1   1.Розпушування ґрунту вручну 2. Розробка ґрунту з викидом до 1,5 м 3. Завантаження ґрунту в цебри 4. Підйом ґрунту та вивантаження м3 Робітники 6,51 2,77 2,35
Кран переносний 93,5 8,60 0,76
Добір і планування ґрунту в котловані під тіло труби і ко­лодязі вручну (15 % от п. 11) ДБН Д.2.2-1 1-162-7 Розробка ґрунту з викиданням, зачистка дна і стінок м3 Робітники 0,98 333,2 2,4 0,41

Продовження табл. 3.1

 

Копання ям вручну для приямків під колектори 0,3 м ґрунт І групи ДБН Д.2.2-1 1-165-1 1.Розробка ґрунту з викидом на бровку 2. Зачищення дна і поверхні стінок 3. Очищення ґрунту від бровки м3 Робітники 0,82 307,7 2,6 0,32
Транспортування піщаного ґрунту для підготовки автомобілем-самоскидом на відстань 10 км Розрахунок табл. 3.2 п. 14 Транспортування піщаного ґрунту м3 Автоса- москид КрАЗ-6510 7,06 - 0,10
Укладання піщаної підготовки (основи) під трубопроводи ДБН 2.2.23 23-1-1 Укладання піщаного шару з ущільненням ручною трамбівкою м3 Робітники 6,51 16,32 4,90 1,33
Укладання піщаної подушки в приямках 0,3 м ДБН Д.2.2-30 30-3-2 Укладання піщаного шару з ущільненням м3 Компресор пересувний 0,82 10,05 79,6 0,01
Трамбівки пневматичні 20,1 39,8 0,01
Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб (d = 700 мм) ДБН Д.2.2-23 23-4-4 1. Зачищення дна траншеї 2. Опускання і укладання труб 3. Замуровування розтрубів смоляним прядивом і поверх прядива замком із цементу або мастики 4. Гідравлічне випробування м Кран 10 т KC-2574 30,33 1,31
Насоси 2,8 кВт 1,1 0,05

 

Закінчення табл. 3.1

 

Укладання круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів (п.7) ДБН Д.2.2-23 23-13-5 1.Улаштування піщаної підготовки 2.Укладання збірної залізобетонної плити днища 3. Улаштування бетонного лотка 4.Монтаж збірних залізобетонних конструкцій 5.Закладення труб м3 Кран 10 т KC-2574 1,46 13,7 5,84 0,25
Бітумні котли 0,9 88,88 0,02
Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб ДБН Д.2.2-23 23-11-7 1. Очищення поверхні труб 2. Приготування ґрунтовки 3. Покриття ґрунтовкою 4. Покриття бітумною мастикою за 2 рази м Робітники 84,96 9,4 3,72
Котли бітумні 0,70
Засипання і підбиття ґрунтом І групи пазух в зоні стиків вручну (70 % от п.13) ДБН Д.2.2-1 1-166-1 1. Засипання раніше розробленим ґрунтом з трамбуванням 2. Поливання водою при необхідності м3 Робітники 0,58 150,45 5,32 0,11
Засипання труби і колодязів ґрунтом І групи бульдозером шарами 0,3 м ДБН Д.2.2-1 1-27-1 Переміщення ґрунту із засипкою траншей і котловану м3 Бульдьдозер (59 кВт) 11,75 0,70
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками шарами 0,3 м ДБН Д.2.2-1 1-134-1 Ущільнення ґрунту шарами м3 компресор пересувний 4,45 2,18
трамбівки 17,85 44,8 8,75
Ущільнення останнього шару ґрунту катком за 6 проходів по одному сліду шарами 0,3 м ДБН Д.2.2-1 1-130-2 Ущільнення ґрунту м3 коток ДУ-29 2,13×6= 12,76 0,14

Норми часу машин, робота яких пов’язана з переміщенням матеріалів на відстань l1 (зняття рослинного шару, розробка та переміщення ґрунту), наприклад бульдозером, визначають додаванням основного значення до додаткового і визначають за формулою

 

, (3.2)

 

де Н1 – норма часу на розробку ґрунту на відстань до 10 м, маш-год;

DН1 – норма часу на переміщення ґрунту на кожні наступні 10 м, маш.-год.

Визначення об’ємів робіт для калькуляції трудових витрат наведено у табл. 3.2.

Порядок розрахунків техніко-економічних показників та порівняння варіантів машино-дорожніх загонів наведено у
табл. 3.3.

 

Таблиця 3.2 – Визначення змінних об'ємів робіт та продуктивності машин (Lр = 35 п.м.)

 

Номер операцій Як розрахувати або посилання Позначення
(Втр + δ+ 2·Hвідв + 2∙5)∙Lрhрш = = 218 м3/зміну Втр – найбільша ширина траншеї зверху Hвідв – ширина відвалу ґрунту Lр – раціональна довжина захватки hрш – товщина рослинного шару δ– 0,5 м (рис. 2.1)
VзвLр /Lкол = 478 м3/зміну Vзв – об’єм ґрунту для зворотної засипки траншеи Lкол – довжина колектора
VнадLр / Lкол = 46,5 м3/зміну Vнад – об’єм надмірного грунту

 

Продовження табл. 3.2

 

Продуктивність автосамоскида Q – вантажопідйомність, т L – відстань транспортування, км Тзм – тривалість зміни, год. V – швидкість, км/год. КВ – коефіцієнт використання (0,85) Tвр –час завантаження, розвантаження (0,2 год.) ρ – об'ємна маса матеріалу, т/м3
0,1∙b Lр = 6,51 м3 0,1 – пісчана підготовка b – найменша ширина траншеї понизу Lр – раціональна довжина захватки
6-7 9-10 Продуктивність автокрана n = 60/Tц Q – вантажопідйомність , т Тзм – тривалість зміни, год. Tц – час одного циклу,(20 хв.) КВ – коефіцієнт використання часу (0,85) КГ – коефіцієнт використання вантажопідйомності (0,9) ρ – об'ємна маса матеріалу, т/м3
6,9   D – зовнішній діаметр труби ρ – товщина стінки труби Lр – раціональна довжина захватки
Додаток В, таблиця В.3 V = 0,80+0,28+0,38=1,46 м3 для висоти колодязя 1,86 м
Продуктивність автосамоскида дивись п.4 L = 10 км
LР b ∙ 0,1= 6.51 м3/зміну Lр – раціональна довжина захватки b – найменша ширина траншеї понизу
15% от п.11

Закінчення таблиці 3.2

 

FпрhКтрзм= 0,82 м3 Fпр – площа приямка Ктрзм – кількість труб у зміну h – глибина приямка
Vзм = п. 15+ п. 16 дивись п.4 L = 10км
b·Lр·hп = 6.51 м3/зміну b – найменша ширина траншеї понизу hп – товщина шару підготовки, 0,1 м
FпрhпКтрзм = 0,82 м3/ зміну Fпр – площа приямка Ктрзм – кількість труб у зміну hп – товщина шару підготовки, 0,3 м
17,19 Lр  
п. 7  
70% від п. 13  
Vзв · Lр / Lкол = 478 м3/ зміну Vзв – ґрунт зворотної засипки Lкол – довжина колектора
п. 21 мінус п. 23  
Bтр · LР · hгр = 86 м3/ зміну Втр – ширина траншеї зверху hгр – товщина шару ґрунту, (0,3 м)

Таблиця 3.3 – Техніко-економічне порівняння варіантів МДЗ

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)