АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Структура та зміст курсової роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
 6. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 7. III. Структура Клуба
 8. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 9. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОФСОЮЗА
 10. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 11. IY. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛУБА
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

1. Вступ

2. Організація і планування обслуговування і ремонту електрообладнання цеху (дільниці).

2.1 Коротка характеристика цеху і електрообладнання

2.2 Організація обслуговування і ремонту електрообладнання

2.3 Організація праці та заробітної плати

2.4 Розрахунок кількості персоналу електротехнічної служби цеху та річного фонду заробітної плати

3. Визначення затрат на утримання електрообладнання цеху (дільниці)

3.1 Локальні кошториси на придбання і монтаж освітлювального та силового електрообладнання цеху (дільниці)

3.2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

3.2.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії

3.2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування та ремонт електрообладнання цеху

4. Розрахунок показників економічної ефективності цеху

5. Техніко-економічні показники курсової роботи

6. Заключення

7. Література

 

III Список рекомендованої літератури

1. Закон України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради України. №24, 1999).

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (ДІБП - №6, 1995).

3. Закон України "Про оплату праці" (Галицькі контракти. - с.23, №21, 1995).

4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

5. Бухало С. М., Антонец А. Д., Белов Н. А. и др. "Зкономика, организация и

планирование промьішленного производства". - К.: Высшая школа, 1984 - с.347.

6. Грещак М. Г. Формирование себестоимости промьішленной продукции. - К.: УМКВО, 1988-С.75.

7. Грузинов В. П. Зкономика предприятия и предпринимательство. - М.: 1994 -с. 496.

8. Економіка підприємства. Підручник. В 2-х томах. (За ред. проф. Покропивного С.Ф.) - К.: Видавництво "Хвиля-прес", Донецьк: Мале підприємство "Поиск", 1995р.

9. Плоткин Я. Д., Янушкевич О. К. "Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві". - Львів: Світ, 1996 р.

10. Бізнес. Прайс-листьі. №4 - 20, 2000 р.

11. Локтева С. Е. „Станки с програмним управлением." - М.: Машиностроение, 1979 г.

12. В. К. Тепенкичев „Металорежущие станки" - М.: Машиностроение, 1973 г.

13. С. Н. Власов, Г. М. Годович, Б. И. Черпаков „Устройство, наладка и

обслуживание металообробатывающих станков и автоматических линий." - М. Машиностроение, 1983 г.

14. В.Г. Кузнецов „Приводы станков с програмным управлением" - М.: Машиностроение, 1983 г.

15. Н. С. Колев , Л. В. Красниченко, Н. С. Никулин „Металорежущие станки." - М. : Машиностроение , 1979 г. 17.)

16. Н. С. Ачеркан „Металорежущие станки" - М. Машиностроение , 1979 г.

 

II Методика виконання курсової роботи

Вступ

 

У введенні до курсової роботи необхідно викласти:

- коротку історію підприємства, на якому виготовлятиметься деталь;

- перелік продукції, яку випускає підприємство;

- сучасне економічне положення;

- задачі та перспективи розвитку підприємства.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)