АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Локальні кошториси на придбання і монтаж освітлювального і силового електрообладнання цеху

Читайте также:
 1. Ассоциативный монтаж
 2. Буквенное обозначение и цветовая маркировка оболочек проводов силового кабеля в современной Европе
 3. Выбор и расчёт монтажного крана
 4. ВЫБОР МОЩНОСТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
 5. Геодезический контроль при монтаже стеновых панелей
 6. До начала монтажных работ на площадке должны быть выполнены подготовительные работы, которые включают в себя
 7. Заметки, на полях. Что такое монтаж?
 8. Кризис и демонтаж заморских империй
 9. Локальні фактори загроз інформаційній безпеці
 10. Машины, применяемые при монтаже строительных конструкций. Выбор монтажных кранов
 11. Монтаж вертикального профиля

Кошторис – це фінансовий документ, в якому вказані всі витрати пов’язані з придбанням і монтажем установленого електрообладнання. Для складання кошторису використовують специфікації і сучасному кошторисно - нормативну документацію, ДБН України збірник 8 “Електротехнічні установки” (державні будівельні норми України), прайслисти.

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства. На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис виробництва можна складати коригуванням фактичних витрат за минулий період. Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу виробництва, кількості персоналу та вартості основних фондів з урахуванням закономірності динаміки витрат, імовірної зміни норм і цін (тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва обчислюється за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

 

В кошторис входять:

 

1. Прямі витрати: ЗП основних робочих, вартість обладнання, яке монтується і вартість матеріалів для монтажу електрообладнання; витрати пов’язані із експлуатацією машин; транспортно - складські витрати.

 

2. Загально - виробничі – це витрати пов’язані з управлінням і організацією виробництва, вони включають в себе ЗП управлінського персоналу, збори і відрахування на всі види оплати праці, ін. витрати.

 

3. Після складання локальних кошторисів визначають адміністративні витрати, прибуток, ПДВ всі витрати складають локальний кошторис.

 

Перед складанням локальних кошторисів розраховують специфікації на освітлювальне та силове електрообладнання.

 

Приклад:

Таблиця № 6 – Специфікація освітлювального електрообладнання

 

Поз. Назво, технічна характе­ристика обладнання Тип, марка Кільк. Примітка
Пункт розподільчий з автоматом на вводі      
  ВА 5135 Ін=250А, Іуст=20А ПР11-3085А-54УЗ  
Щіт розподільчий з автоматом на вводі      
  АЕ2016 Ін=63А, Іуст=20А ЩА611  
Світильник для люмінесцентних ламп, Uн=220В, Рн=2х80 Вт, шт. ЛСП06-2х80/П20-0.5  
Лампа люмінесцентна Uн=220 В, Рн=80 Вт, шт. ЛБ80-1  
Кабель силовий з ПВХ ізоляцією в ПВХ      
  оболонці, переріз 5х4, м. ВВП сховано
Кабель силовий з ПВХ ізоляцією в ПВХ      
  оболонці, переріз 5x1.5, м. ВВП трос
Кабель силовий з ПВХ ізоляцією в ПВХ      
  оболонці, переріз 3x1.5, м. ВВП скоби
  Установчі вироби      
Ящик з знижувальним трансформатором      
  Uн =220/12 В, Sн=250BA, шт. ЯТП-0,25  
Розетка штепсельна двохполюсна, шт. РШО-01-250  
  Монтажні вироби      
Анкер кінцевий, шт. АОК-500  
Коробка відгалуджень, шт. К0Р-7Ш  
Трос сталевий д=6 мм, ГОСТ 1690-76, м    
Зажим тросовий, шт. К229  
Муфта натяжна, шт. НМЗОО  
Підвіс кабельний, шт. К1ШУЗ  

 

Методика розрахунку граф кошторису на придбання і монтаж освітлювального обладнання:

 

Нормативні графи № 4; 5; 6; 10.

Розрахункові графи № 7; 8; 9; 11, цілі числа

Гр. 7 = гр. 4 · чисельник гр.5;

Гр. 8 = гр. 4 · знаменник гр.5.

 

 

Методика розрахунку граф кошторису на придбання і монтаж силового обладнання:

 

Нормативні графи № 4; 5; 6; 7; 12.

Розрахункові графи № 8; 9; 10; 11; 13, цілі числа

Гр. 8 = гр. 4 · гр.5;

Гр. 9 = гр. 4 · знаменник гр.5;

Гр. 10 = гр. 4 · чисельник гр.6.


 

Таблиця № 7 – Локальний кошторис на придбання і монтаж освітлювального електрообладнання

 

 

Складено в цінах 2008 р. Кошторисна вартість 25884 грн.

Кошторисна трудомісткість 618 грн.

Кошторисна зарплата 1663 грн.

 

 

№ п/п Шифр і номер позиції нормат. Назва і технічна характеристика обладнання і монтажних робіт, одиниця виміру К-сть Вартість одиниці Загальна вартість Витрати праці робітників на обслуговування машин
Прямі витрати ЗП Експлуатація машин ЗП Всього прямих витрат Основна ЗП Експлуатація машин На одиницю Всього
    1. Монтажні роботи і обладнання                
8-572-5 Монтаж розподільчого пункту ПР11-3085А-54УЗ, шт. 123,28 12,19 24,28 3,85 24 4,8 1,44 5
8-573-4 Монтаж щита ЩА611, шт. 30,48 8,13 13,01 1,53 13 3,2 0,07 3 -
ПЛ Вартість пункту ПР11-3085А-21УЗ, шт.          
ПЛ Вартість ЩА 611, шт.          
8-603-1 Монтаж ЯТП-0,25, шт. 13 0,95 0,16 1 1,97 0,06 2
ПЛ Вартість ЯТП-0,25, шт.          
8-594-7 Монтаж світильників ЛСП-2×80/П20-5 трос, 100 шт. 0,95 2777,18 526,13 2021,17 290,91 1920 203,20 119,13 193
8-401-1 Монтаж кабелю ВВГ 3×1.5 на скобах, 100 м 0.90 709,31 169,66 127,56 17,93 115 16 70,40 7,32 63 7
8-149-1 Монтаж кабелю ВВГ 5×1,5 на тросу, 100м 3,10 742,19 63,98 440,31 62,86 1365 22,40 25,84 69
8-147-1 Ввідний кабель ВВГ 5×4 сховано, 100м 2,00 135,87 48,56 38,25 5,70 77 16 2,27 32
8-591-8 Монтаж розетки штепсельної не заглибленого типу при відкритій проводці 0,08 331,86 156,30 4,85 0,55 - 57,60 0,23 5 -
Всього 3515   372 206
    2. Матеріали невраховані збірником                
ПЛ Світильник для ламп низького тиску ЛСП 2×80/П20-5, шт.          
ПЛ Лампа низького тиску ЛБ 80.1 Uн=220В, Р=80Вт, шт. 5,40          
ПЛ Кабель ВВГ 5×4 сховано, м          
ПЛ Кабель ВВГ 3×1.5 на скобах, м 2,30          
ПЛ Кабель ВВГ 5×1,5 на тросу, м 3,60          
ПЛ Розетки штепсельної не заглибленого типу, шт.          
ПЛ Трос монтажний, м          

 

ПЛ Скоби монтажні, шт. 0,4          
ПЛ Короб на розгалуження, шт.          
ПЛ Зажим тросовий, шт.          
ПЛ Анкер кінцевий, шт.          
ПЛ Муфта натяжна, шт.          
Всього  
Прямі витрати (I+II) 3515   372 206
Вартість обладнання (ПР + ЩА + ЯТП)        
Нарахування на обладнання 5,8% від вартості обладнання        
Матеріали і обладнання (II + варт. обладнення+нарахування)        
Заробітна плата (число група 8)        
Експлуатація машин (число група 9)        
ЗВВ (4,24х0,07х(число гр.11 + зн.11) + 0,52(числ.11 + зн.11) + 0,37х[гр. 8 + зн.гр. 9 + 4,24х0,07х(числ.11+ зн.11)]        
Трудомісткість в ЗВВ (0,07х(числ.гр.11+зн.11)         40
Зарплата в ЗВВ (4,24х0,07х(числ.11+зн.11)        
Кошторисна вартість (гр. 7 + нарах на обладнання + ЗВВ)        
Кошторисна трудомісткість (числ. гр. 11)        
Кошторисна зарплата (груп. 8 + зн.9)        

 

 


Таблиця № 8 – Специфікація силового електрообладнання

№ п/п Назва обладнання Тип марка Одиниця виміру К-сть Примітка
Комплектна трансформаторна підстанція КТП шт.  
Конденсаторна установка ККУ шт.  
Пункт розподільчий ПР11 шт.  
Кабель АВВГ (3х120+1х70) АВВГ м в коробі
Кабель силовий АВВГ (3х120+1х70) АВВГ м на лотках
Труба сталева діаметр 25 мм   м  
Провід АПВ 1х16 АПВ м в трубі
Лоток кабельний по 2 м   шт.  

 


 

Таблиця 9 - Локальний кошторис на придбання і монтаж силового електрообладнання цеху.

 

 

Складено в цінах 2008 року. Кошторисна вартість 50854 грн.

Нормативна трудомісткість 322 люд. год.

Кошторисна заробітна плата 871 грн.

 

№ п/п Шифр і номер позиції нормативів Назва і характеристика обладнання і монтажних робіт, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Загальна вартість Витрати праці робітника
Обслуговування машин
Прямі витрати Експлуатація машин Всього прямих витрат Основна заробітна плата Експлуатація машин На один Всього
В т. ч. ЗП В т. ч. ЗП В т. ч. ЗП
  1. Монтажні роботи і обладнання  
8 – 25 – 2 Монтаж КТП 10/0,4, шт.  
ПЛ Вартість КТП 10/0,4, шт.          
8 – 67 – 7 Монтаж ККУ, шт.
ПЛ Вартість ККУ, шт.          
8 – 572 – 5 Монтаж ПР11 – 3085А – 21У3 шт.
ПЛ Вартість ПР11 – 3085А – 21У3шт.          
8 – 995 – 1 Монтаж лотка НЛ – 20 П2, 100 шт. 0,3
8 – 148 – 2 Монтаж кабелю АВВГ 3×120 + 1×70 в кабельному каналі, 100м.
8 – 147 – 2 Монтаж кабелю АВВГ 3×70 + 1×35 в лотку, 100м. 0,6
8 – 407 – 1 Монтаж труби сталевої, d=25мм накладними скобами, 100м. 0,9
8 – 412 -3 Затягування першого проводу в трубу, 100м. 1,15
8 – 412 -3 Затягування послідуючих проводів в трубу, 100м. 3,45
    Всього в цінах 2008 року        
  2. Матеріали невраховані збірником  
ПЛ Кабель АВВГ 3×120 + 1×70, км   0,1          
ПЛ Кабель АВВГ 3×70 + 1×35, км 0,06          
ПЛ Труба сталева d=25мм, м 5,92          
ПЛ Лоток кабельний НЛ – 20 П2, шт. 37,1          
ПЛ Провід АПВ 1×16, км 0,46          
    Всього в цінах 2008 року              
Всього прямі витрати  
Вартість обладнання ( КТП + ККУ + ПР11)        
Нарахування на обладнання 5,8% від вартості обладнання ( 39350 × 0,058 )        
Матеріали і обладнання (39350 + 6084 + 2282)        
Заробітна плата ( гр. 8 )        
Експлуатація машин ( гр. 9 )        
Загально виробничі витрати ( 4,24 × 0,07 × ( 222 + 86 ) + 0,52 × (222 + 86) + [ 544 + 231 + 4,24 × 0,07 × (222 + 86)] × 0, 3977) = 596        
Трудомісткість в загально виробничих витратах 0,07 × (222+89)        
Заробітна плата в ЗВВ 4,24 × 0,07 × (240 + 89)        
Всього кошторисна вартість (47976 + 2282 + 596 )        
Кошторисна трудомісткість ( 222 + 86 + 24 )        
Кошторисна заробітна плата ( 544 + 96 + 231 )        
                           

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.032 сек.)