АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок витрат і вартості електроенергії

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Альтернативні теорії вартості
 7. Б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.
 8. Вартість і капіталістичні витрати виробництва
 9. Вартості частки та розрахунки з учасником
 10. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 11. Визначення вузлових витрат води
 12. Визначення питомих витрат води

До складу витрат на утримання електрообладнання входить вартість використаної електроенергії. Існує стаття України про «Енергія технологічна» включає витрати на енергію (паливо, електроенергію, пару, газ та ін.), яка безпосередньо використовується в технологічному процесі для зміни стану або форми предметів праці (плавлення, нагрівання, зварювання, сушіння і т. п.). Обчислюється за нормами витрат і тарифами на енергію.

 

Для її розрахунку використовуємо наступну методику

1) Розраховуємо загальну потужність обладнання та освітлення цеху:

де: (3.2.2.1)

- встановлена потужність обладнання цеху, з табл. 1;

- встановлена потужність освітлювальної установки, з табл. 6;

, де: (3.2.2.2)

- кількість ламп в цеху;

- потужність однієї лампи;

- коефіцієнт пускорегулюючої апаратури;

- потужність ремонтного освітлення;

 

2) Визначаємо річні витрати електричної енергії:

де: (3.2.2.3)

- річна кількість годин використання максимального активного навантаження.

[5, додаток 6] Якщо підприємство працює в 1 зміну, то год., якщо в 2 зміни, то год., якщо в 3 зміни - год.

Приймаємо, що підприємство працює в 1 зміну, тому год.

коефіцієнт попиту, (коефіцієнт використання обладнання цеху).

 

3) Визначаємо вартість спожитої електроенергії в цеху.

Виходячи із сучасних тарифів електричної енергії, яка відпускається промисловим споживачам, вартість однієї в І кварталі 2008 року складає

промисловим споживачам, вартість однієї в І кварталі 2008 року складає .

, де: (3.2.2.4)

- вартість однієї

Приклад:

1) Розраховуємо загальну потужність обладнання та освітлення цеху:

(3.2.2.1)

де: - встановлена потужність обладнання цеху, з табл. 1;

- встановлена потужність освітлювальної установки, з табл. 6;

, де: (3.2.2.2)

- кількість ламп в цеху;

- потужність однієї лампи;

- коефіцієнт пускорегулюючої апаратури;

- потужність ремонтного освітлення;

.

 

2) Визначаємо річні витрати електричної енергії:

де: (3.2.2.3)

= 2000 год. - річна кількість годин використання максимального активного навантаження.

коефіцієнт попиту, (коефіцієнт використання обладнання цеху).

.

 

3) Визначаємо вартість спожитої електроенергії в цеху.

Виходячи із сучасних тарифів електричної енергії, яка відпускається промисловим споживачам, вартість однієї в І кварталі 2008 року складає .

, де: (3.2.2.4)

- вартість однієї

Отже, вартість використаної електроенергії становить грн.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)