АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Техніко – економічні показники курсової роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 4. АБСОЛЮТНІ І ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ
 5. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 6. В. Показники оцінки фінансової стійкості
 7. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 8. Вибір теми курсової роботи
 9. ВИБІР ТЕМИ курсОвоЇ РОБОТИ
 10. Вибір теми курсової та дипломної робіт
 11. Вибір теми курсової та дипломної робіт.
 12. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Таблиця 11 - Техніко – економічні показники курсової роботи.

№ п/п Назва показника Одиниці виміру Показники Примітка
1. Перелік обладнання      
1.1. Свердлильний (ЧПУ) КД-46 шт. т. 1
1.2. Координатно-розточний 2Д450 шт. т. 1
1.3. Фрезерний 5К301П шт. т. 1
1.4. Зубофрезерний 5304П шт. т. 1
1.5. Зубофрезерний 5Т23В шт. т. 1
1.6. Зубостругальний 5111 шт. т. 1
1.7. Зубодовбіжний ВМ127 шт. т. 1
1.8. Вертикально-фрезерний СФ6 шт. т. 1
1.9. Вертикально-фрезерний СФ10 шт. т. 1
1.10. Вертикально-фрезерний СФ35 шт. т. 1
1.11. Піч опору СНЗ-6.12.4/12 шт. т. 1
2. Абсолютні показники      
2.1. Сума витрат на придбання, монтаж освітлювального обладнання. грн. т. 7
2.2. Сума витрат на придбання, монтаж силового обладнання. грн. т. 9
2.3. Вартість спожитої електроенергії за рік. грн. Р. 3.2.2
2.4. Річні витрати електроенергії за рік. кВт×год р. 3.2.2.3
2.5. Сума експлуатаційних витрат грн. 234325,87 т. 10
2.6. Кількість персоналу електротехнічної служби чол. р. 2.3
2.7. Середньомісячна З.П. електромонтерів по розрядам     грн. грн. грн. грн.     1165,6 977,6 733,2     т. 5 т. 5 т. 5 т. 5
2.8. Річний випуск продукції в натуральному вигляді шт. р. 4
2.9. Річний випуск продукції в грошовому вигляді. (А2 × С2) грн. 64503,23 р. 4

 

 

Продовження таблиці 11 – Техніко - економічні показники курсової роботи.

№ п/п Назва показника Одиниці виміру Показники Примітка
2.10. Загальна вартість основних виробничих фондів. (Вбал.сп.2008 + Вбал.уст 2008 ) грн. р. 3.2.1.
2.11. Загальна площа цеху в т.ч. виробнича. м2 р. 3.2.1.
3. Відносні показники      
3.1. Річна трудомісткість обслуговування і ремонту обладнання. люд×год 55,81 р. 2.2
3.2. Річний економічний ефект від модернізації установки грн. 570,93 р. 4
3.3. Термін окупності додаткових капіталовкладень на модернізацію верстату. рік р. 4

 

 

2.9 Річний випуск продукції в грошовому вигляді:

А2 × С2 = 6710×9,613 = 64503,23 грн.

 

2.10 Загальна вартість основних виробничих фондів:

Вбал.сп.2008 + Вбал.уст 2008 = 308700+375000 = 683700 грн.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)