АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 7. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом
 8. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова
 9. Завдання 3 – Розрахунок калібрів для гладких циліндричних з’єднань.
 10. Загальний розрахунок годин
 11. Загальний розрахунок годин лекцій,
 12. Загальний розрахунок годин лекцій,

У виробничому процесі основні фонди зношуються, тобто втрачають свої техніко-економічні властивості. Відшкодування зносу основних фондів відбувається за допомогою амортизаційних відрахувань. Норми амортизації встановлюються централізовано з урахуванням фізичного і морального зносу основних фондів.

Амортизаційні відрахування робить кожне підприємство для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко-економічного старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують за продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що служить відновленню основних фондів.

Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів.

За встановлення норм амортизаційних відрахувань слід виходити з економічно доцільних середніх строків функціонування засобів праці, необхідності забезпечення повного відшкодування вартості основних фондів і врахування техніко-економічного їхнього старіння.

 

Згідно із законодавства України встановлено 4 групи основних фондів в яких застосовуються різні норми амортизації:

І група – Будівельні споруди, передавальні пристрої,

ІІ група – Транспорті засоби, прилади та інструменти,

ІІІ група – Фонди, які не ввійшли до І-ї, ІІ-ї та ІV-ї груп (машини, устаткування та інше),

ІV група – Електронно обчислювальні машини, програмне забезпечення, інші інформаційні системи,

 

 

1) Визначаємо річні амортизаційні відрахування споруд цеху по формулі:

, де : (3.2.1.1)

- балансова вартість споруди

(3.2.1.2)

 

2) Визначаємо річні амортизаційні відрахування устаткування верстатів цеху:

(3.2.1.3)

де - річна амортизація II групи

- балансова вартість устаткування цеха, приймаємо з прайслистів

 

3) Визначаємо річні амортизаційні відрахування основних фондів цеху по формулі : (3.2.1.4)

 

Приклад:

1) Визначаємо річні амортизаційні відрахування споруд цеху по формулі:

- балансова вартість споруди, яка визначається з умови, що 1 виробничої площі в 2007 році коштував 700 грн.

 

Розміри цеху

- площа цеху

 

Визначаємо амортизаційні відрахування споруди в 2007 році:

 

Визначаємо балансову вартість споруди в 2008 році:

 

Визначаємо амортизаційні відрахування споруди за 2008 рік по форм (3.2.1.2)

 

Отже, амортизаційні відрахування споруди цеху в 2008 році складають 6,174 тис. грн.

 

 

2) Визначаємо річні амортизаційні відрахування устаткування верстатів цеху:

(3.2.1.3)

де - річна амортизація II групи

- балансова вартість устаткування цеха, приймаємо з прайслистів за 2008 рік. Звичайні верстати - 25-30 тис. грн., верстати з ЧПУ – 38-50 тис. грн.

Визначаємо балансову вартість устаткування цеху:

Визначаємо річні амортизаційні відрахування в 2008 році по формулі:

тис. грн.

Отже, амортизаційні відрахування устаткування цеху складають 37,5 тис. грн.

 

3) Визначаємо річні амортизаційні відрахування цеху по формулі (3.2.1.1):

Річні амортизаційні відрахування цеху складають 43,674 тис. грн., вони використовуються на ремонт зношених фондів, модернізацію обладнання, а також на придбання нових.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)