АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування і ремонт електрообладнання цеху

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
 5. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 6. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 7. Агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
 8. Алгоритм обробки матеріалів
 9. Алгоритмізація діагностики при технологічному процесі технічного обслуговування
 10. Альтернативні теорії вартості
 11. Б) Маркс вважав, що суперечність у трудовій теорії вартості Сміта- Рікардо розв’язується, якщо предметом купівлі-продажу вважати робочу силу, а не працю.
 12. Барканов М.Б. Технология и организация строительства и ремонта зданий и сооружений. – Москва «Высшая школа» 1985.

Якість ремонту залежить від наявності запасних частин і допоміжних матеріалів. Тому вартість матеріалів і запасних частин входить до складу витрат на утримання електрообладнання. Допоміжні матеріали, які використовуються у технологічному процесі (кріпильні деталі, фарби, інструмент і т.п.) або потрібні для його обслуговування (ремонту, експлуатації устаткування та ін.

Допоміжні матеріали виконують на різногалузевих підприємствах майже однакові функції і у зв’язку з цим мають стійкий попит. Тому на встановлення ціни на такі матеріали впливають існуючий попит, їхні якісні показники та обсяги виробництва.

Розраховуємо вартість допоміжних матеріалів та запасних частин по формулі:

де: (3.2.3.1)

- вартість матеріальних витрат на обслуговування і ремонт електрообладнання одиниці потужності

Приклад:

Розраховуємо вартість допоміжних матеріалів та запасних частин по формулі:

де: (3.2.3.1)

- вартість матеріальних витрат на обслуговування і ремонт електрообладнання одиниці потужності, приймаємо

По розрахункам даного розділу складаємо кошторис експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання даного цеху і заносимо їх в таблицю 10.

 

Таблиця 10 – Кошторис експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання.

 

№ п.п. Назва статей витрат Сума, грн. Примітка
Основна (тарифна) заробітна плата ремонтного персоналу (ЗП тар) т. 5
Додаткова заробітна плата ремонтного персоналу (премія) (П + Д н + Д св.) т. 5
Відрахування в обов’язкові державні фонди (В і): пенсійний, фонд соціального страхування, фонд сприяння зайнятості, фонд страхування від нещасного випадку 24624,3 т. 5
Річні амортизаційні відрахування основних фондів цеху п.3.2.1 (3.2.1.1)
Вартість спожитої електроенергії в цеху 90782,77 п.3.2.2 (3.2.2.4)
Вартість допоміжних матеріалів і запасних частин 8692,8 п.3.2.3 (3.2.3.1)
  Всього: 234325,87  

 

Отже, сума експлуатаційних витрат на утримання електрообладнання цеху складає: 234325,87 грн.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)