АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ПЕРСОНАЛУ І РІЧНОГО ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛА ТИ

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 7. Аналіз формування власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ
 8. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 9. Види політики менеджменту персоналу
 10. Визначення кількості автомобілів, які діагностуються на постах Д2
 11. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ КЛЕЙКОВИНИ
 12. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНАЗОВАНОЇ КІЛЬКОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Розрахунок кількості персоналу ремонтної служби цеху проводиться на підставі трудомісткості обслуговування та трудомісткості ремонту обладнання верстатів та автоматичних ліній. Кількість працівників визначаємо за формулою:

(2.4.1)

де і - річна сумарна трудомісткість обслуговування і ремонту верстатів;

- річний ефективний фонд робочого часу;

- коефіцієнт перевиконання норм виробітки;

 

Визначаємо річний фонд заробітної плати

1. Визначаємо тарифну З.П.

(2.4.2)

 

де - кількість чоловік даного розряду.

 

2. Розраховуємо розмір премії

(2.4.3)

де - процент премії прийнятий на підприємстві.

 

3. Визначаємо доплату за роботу в нічний час. Згідно трудового законодавства України нічний час вважається з 22.00 до 6.00 за нічний час встановлена надбавка в розмірі 20 % від тарифної З.П.

(2.4.4)

де - нічний час роботи

3 зміни =626 год.;

2 зміни =235 год.;

1 зміна =0 год.

 

4. Визначаємо доплату за роботу в святкові та вихідні дні.

Згідно трудового законодавства за дану роботу встановлена надбавка

(2.4.5)

 

5. Визначаємо основну заробітну плату.

(2.4.6)

 

6. Визначаємо додаткові заробітну плату, яка враховує оплату чергових відпусток і залежить від їх тривалості. При 24-х робочих днях відпустки, відсоток додаткової заробітну плату складає 8,5% від загальної заробітної плати.

(2.4.7)

7. Визначаємо загальну заробітну плату:

(2.4.8)

 

8. Визначаємо відрахування в обов’язкові державні фонди. Загальна сума відрахувань в данні фонди складає 37% від фонду оплати праці.

(2.4.9)

 

9. Визначаємо річний фонд заробітної плати:

(2.4.10)

 

10. Визначаємо середньомісячну заробітну плату по розрядам

(2.4.11)

 

Приклад:

Розраховуємо кількості персоналу ремонтної служби цеху

Виходячи з отриманого результату видно, що данна бригада обслуговує не тільки обладнання даного цеху, а й обладнання інших цехів та дільниць.

 

Визначаємо річний фонд заробітної плати

1. Визначаємо тарифну З.П.

(2.4.2)

 

2. Розраховуємо розмір премії

(2.4.3)

3. Визначаємо доплату за роботу в нічний час. Згідно трудового законодавства України нічний час вважається з 22.00 до 6.00 за нічний час встановлена надбавка в розмірі 20 % від тарифної З.П.

(2.4.4)

Бригада в нічний час не працює.

 

4. Визначаємо доплату за роботу в святкові та вихідні дні.

Згідно трудового законодавства за дану роботу встановлена надбавка

(2.4.5)

Бригада в святкові та вихідні дні не працює.

 

5. Визначаємо загальну заробітну плату.

(2.4.6)

6. Визначаємо відрахування в обов’язкові державні фонди. Загальна сума відрахувань в данні фонди складає 37% від фонду оплати праці.

(2.4.7)

 

7. Визначаємо річний фонд заробітної плати:

(2.4.8)

 

8. Визначаємо середньомісячну заробітну плату по розрядам

(2.4.9)

Результати розрахунків заносимо в таблицю № 5.

 

Таблиця № 5 – Річний фонд заробітної плати, грн.

 

Розряд К-ть
6,20 2331,2 - - 13987,2 5175,3 19161,5 1165,6
5,20 3910,4 - - 23462,4 8681,1 32143,5 977,6
4,50 - - 7512,5 27816,5
3,90 1466,4 - - 8798,4 3255,4 733,2
Всього:     24624,3 91174,5 3722,4

 

Річний фонд заробітної плати складає 91174,5 грн.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)