АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад:

Читайте также:
  1. Приклад: похибка вимірювання густини циліндра

 

НВК” Фотоприлад” – державне підприємство, в складі якого знаходяться автономні підрозділи ИТЦ “Метрис”, ЦКБ “Сокол”, СКБ “Стрела” та їдальня. Але ці підрозділи поки – що не виходять із складу заводу так, як їх продукція не користується широким попитом. Внаслідок цього ці підрозділи не можуть існувати самостійно, окремо від заводу.

Організаційна структура управління НВК “Фотоприлад” належить до функціонального типу. Це пояснюється тим, що генеральному директору підпорядковуються замісники, які в свою чергу керують різними відділами підприємства.

НВК “Фотоприлад” був створений у березні 1962 року. Його батьками являються заводи “Хімреактив” та “Металовироби” . Зараз у складі НВК “Фото прилад” знаходиться центральне конструкторське бюро “Сокіл”, яке утворилося у 1965 році. Професією “Фотоприлада” є фотоприладобудівництво, електроніка, оптика. Зараз на заводі працює близько 2500 чоловік. З 1966 року НВК “Фото прилад” входив до складу Міністерства оборони виробництва СРСР. З 1992 року у складі Міністерства машинобудівництва, військово виробничого комплексу та конверсії.

НВК “Фотоприлад” знаходиться за адресою: 18017 м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 85.

Етапи розвитку заводу.

1. 1962 – 1972 р.р. – освоєння виробництва, розробка нових приладів та машин аеро-фотообробної техніки з наступним виходом її у космос.

2. 1972 – 1982 р.р. – запровадження на підприємстві спецтехніки, де переважає оптико-механічні та оптико - електронні агрегати.

3. 1982 – 1990 р.р. – нарощування об’ємів виробництва, розробка нових видів спецтехніки. П’ять з половиною тисяч чоловік виробляли продукції на 50-55 млн. грн. При середній заробітній платі 270 грн. За місяць. В це тридцятиріччя створювалася і соціальна інфраструктура: житло, дитячі заклади, бази відпочинку – тобто все, що потрібно людині для нормального життя.

4 . 1990 – 1996 р.р. – роки депресії, спаду виробництва та агонії.

Загальний економічний розклад країни, розірвання господарських зв’язків, грабіжницькі кредити та податки, непотрібність нашої продукції поставили завод на межі закриття.

В останні роки ЦКБ особливу увагу приділяє комплексу складних оптико – електронних виробів, розроблених по завданню Харківського конструкторського бюро імені А. Морозова.

Паралельно з основною продукцією ЦКБ займається розробкою громадських виробів. Вони замінюють аналогічні пристрої, які купуються за кордоном. Конструкторське бюро також взялось за унікальну медичну апаратуру. Річ іде про спільні розробки з Одеським НДИ пристроїв для лікування. Не менше цікаві розробки ЦКБ в сфері продукції промислово – громадського призначення. За останні роки по розробкам ЦКБ освоєно близько 20 виробів (товарів народного споживання), в тому числі жарочна шафа, електроплитка, індукційна піч, приціли для мисливських рушниць, блоки живлення, лупи та ін.

На превеликий жаль через відсутність коштів скоротились обсяги науково – дослідних робіт, що спричинило скорочення кадрового складу ЦКБ.

НВК “Фотоприлад” займає дуже вагоме місце у виробничо – господарському комплексі країни. Це зумовлено тим, що він виготовляє дуже важливу військову продукцію і аналогічних заводів серед країн СНД лише два. В процесі своєї діяльності підприємство підтримує відносини з комітетом промислової політики України, держадміністрацією та міськвиконкомом, банківськими установами, податковою адміністрацією, обласним управлінням статистики, тощо.

На НВК “Фотоприлад” застосовується короткострокове планування строком на один рік. Так як основна продукція виробляється тоді, коли заключний контакт, то і плани розробляються відповідно. Тобто після того, як НВК “Фотоприлад” уклало договір з іншим підприємством про виготовлення продукції починається планування діяльності НВК строком на 1 рік. На основі діючого плану складаються квартальні, місячні, тижневі, та плани на кожен день. Усі плани доводяться до керівників підрозділів та служб підприємства, які в свою чергу доводять їх до інших працівників.

Енергетична служба підприємства призвана забезпечувати надійне, безперебійне і безпечне постачання виробництва всіма видами енергії. Вона призвана забезпечувати виконання виробничої програми підприємства не приймаючи участі у виробництві продукції. В той же час без енергетичної служби не може здійснюватись виробнича діяльність підприємства, неможливий випуск продукції. Так як енергетична служба не створюють матеріальних цінностей і її діяльність зв’язана із збільшенням накладних розходів, то виконання покладених на неї задач повинно проводитись з мінімальними затратами.

Керівництво енергетичним господарством його безперебійне і раціональне постачання всіма видами енергії, експлуатація і ремонт енергетичного обладнання виконується відділом головного енергетика. Відділ головного енергетика очолюється головним енергетиком який підпорядкований головному інженеру підприємства.

Науково-виробничий комплекс “Фотоприлад” спеціалізується на виготовленні декількох видів оптичних принципів. Перш за все це приціли зенітні типу 1ПЗ на замовлення Харківського танкобудівного заводу, а також різних типів та модифікацій прицілів для ручної вогнепальної зброї (снайперські гвинтівки, гвинтівки для полювання, тощо). Також на НВК “Фотоприлад” налагоджено виробництво та комплектація устаткування точної механіки (годинники, системи наведення, тощо), яке виконується з допомогою новітніх технологій (лазерна обробка металів, пластмас, термічна обробка, використання станків з числовим програмним управлінням з високою точністю обробки деталей). В умовах тяжкого економічного становища у країні, недофінансування оборонної галузі потужності НВК “Фотоприлад” задіяні лише на 30%. Незважаючи на це НВК “Фотоприлад” залишається потужним споживачем різних видів енергії, тому велика увага приділяється організації праці в енергетичній службі.

Енергетична служба підприємства призвана забезпечувати надійне, безперебійне і безпечне постачання виробництва всіма видами енергії. Вона призвана забезпечувати виконання виробничої програми підприємства не приймаючи участі у виробництві продукції. В той же час без енергетичної служби не може здійснюватись виробнича діяльність підприємства, неможливий випуск продукції. Та як енергетична служба не створюють матеріальних цінностей і її діяльність зв’язана із збільшенням накладних розходів, то виконання покладених на неї задач повинно проводитись з мінімальними затратами.

Керівництво енергетичним господарством його безперебійне і раціональне постачання всіма видами енергії, експлуатація і ремонт енергетичного обладнання виконується відділом головного енергетика. Відділ головного енергетика очолюється головним енергетиком який підпорядкований головному інженеру підприємства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)