АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI Поточний контроль виконання роботи. 1. Перепишіть діючий навчальний план, розклад уроків будь-якого класу і дайте гігієнічну оцінку кожному дню тижня і всьому тижневому розкладу уроків в цілому

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Контрольна робота.
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 7. IV.Контрольно - аналитический этап.
 8. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 9. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 10. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

Оформлення роботи:

1. Перепишіть діючий навчальний план, розклад уроків будь-якого класу і дайте гігієнічну оцінку кожному дню тижня і всьому тижневому розкладу уроків в цілому, виходячи з тих вимог, які викладені вище.

2. Складіть для цього класу такий розклад уроків, який відповідав би всім гігієнічним вимогам.

3. Обговорення отриманих результатів (провести гігієнічну оцінку розкладу).

4. Заключення (зазначити чи відповідає розклад гігієнічним вимогам).

5. Рекомендації (запропонувати свій власний розклад занять, який відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам).

VII Узагальнення та систематизація вмінь і навичок:

Контрольні питання

1. Яка динаміка розумової працездатності школярів протягом учбового дня і учбового тижня?

2. Яка кількість уроків протягом учбового дня повинна бути у молодших і старших школярів?

3. Які уроки повинні стояти другими і третіми по рахунку?

4. Які уроки повинні стояти третіми у молодших школярів і четвертими у старших?

5. Які дні тижня повинні бути з полегшеним розкладом?

6. Навчальний рік.

7. Навчальний день.

8. Тривалість уроків і перерв.

9. Основні положення гігієни навчання.

VIII Підведення підсумків заняття:обговорюються досягнуті студентами результати, повідомляються оцінки

IX Видача завдання до самостійної підготовки:

Самостійна студентська робота №26: Гігієнічні основи режиму дня школяра Гігієнічні вимоги до шкільного режиму.

Практична робота №20

I Організаційна частина:проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Вікова фізіологія та гігієна зорового аналізатора.
Мета: Засвоїти методику визначення акомодації ока, гостроти та полів зору.
Обладнання: Вимірювальна лінійка (40–50 см), лист картону, обтягнена марлею рамка, книга для читання; таблиці для визначення гостроти зору, указка, стілець, апарат Рота; периметр Форстера, білі та кольорові кружки до нього, лінійка, стандартні бланки нормального поля зору.  
     

ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів:

Для проведення цієї роботи необхідно повторити теоретичні питання:

1. Загальні властивості аналізаторів.

2. Будова аналізатора за І.П.Павловим.

3. Будова ока.

4. Рефракція ока та її аномалії. Акомодація ока, її механізм.

5. Гострота зору і фактори, що впливають на неї.

6. Поле зору. Бінокулярний зір.

Умови роботи:

Студенти працюють парами, обстежуючи один одного.

IV Зміст основної частини заняття


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)