АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №5

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

I Організаційна частина:проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Вікові зміни швидкості довільних рухів. Розвиток моторики у дітей.
Мета: Засвоїти методику визначення рівня розвитку деяких показників опорно-рухового апарату, як то: швидкість довільних рухів кисті, та встановити їх вікові особливості у школярів різних класів.
Обладнання: 5 олівців, 15 листків паперу з викресленим на кожному листі прямокутником розміром 6´10 см2, секундомір або годинник з секундною стрілкою.
     

ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів:

Для проведення цієї роботи необхідно повторити теоретичні питання:

1. Анатомо-фізіологічні вікові особливості опорно-рухового апарату.

2. Вікові особливості розвитку скелету та м'язів верхніх та нижніх кінцівок.

3. Розвиток рухових навичок, координації рухів з віком.

4. Антропометрія.

IV Зміст основної частини заняття

1. Повторити анатомо-фізіологічні вікові особливості формування, становлення та розвиток скелету та м'язів дитини.

2. Розглянути наочний матеріал у вигляді фотографій, таблиць, фільмів тощо.

3. Ознайомитися та записати методику визначення швидкості довільних рухів.

4. Провести дослідження серед учнів молодших, середніх та старших класів.

Визначити вікові зміни та їх особливості у швидкості довільних рухів.

V Мотивація навчальної діяльності

Швидкість і точність довільних рухів залежить від ступеня розвитку нервової і м'язової систем дитини, від досконалості механізму координації. У молодших школярів діаметр м'язових волокон менше, ніж у дорослих, витривалість м'язів складає 70%, а їх стомлюваність в 2,5 рази більше, ніж у дорослих. Координація рухів ще недостатня, оскільки не повністю мієлінізовані провідні шляхи в центральній нервовій системі. До 11—12 років закінчується якісне диференціювання м'язової тканини і мієлінізація провідних шляхів.

Швидко удосконалюється координація рухів, особливо при заняттях спортом. Рухи стають точними, швидкими, плавними і гармонійними. У 12—13 років з'являються статеві відмінності в силі, тонусі і витривалості м'язів. У 14—15 років у зв'язку з початком статевого дозрівання і зміною гормонального балансу в організмі виникає підвищена реактивність центральної нервової системи, порушується координація рухів, вони стають незграбними, скутими. Порушується спритність рухів, яка була досягнута в попередні роки. Проте до 16— 17 років встановлюється новий гормональний баланс в організмі, реактивність центральної нервової системи знижується. Знов поліпшується координація рухів, з'являється спритність, різко зростає сила і витривалість м'язів. У 18—19 років всі показники довільних рухів досягають найбільшої величини.

Про ступінь розвитку нервової і м'язової систем дитини можна судити по швидкості довільних рухів кисті, яка характеризується числом крапок, поставлених з максимальною швидкістю олівцем в прямокутнику 6´10 см за 10 секунд.

Умови роботи:

Робота проводиться з 15 школярами трьох вікових груп, по 5 чоловік в кожній групі (7—8, 11 — 12 і 15— 16 років). Дослідження можна вести в різні дні і в трьох різних класах. Чим більше буде обстежено школярів в кожному класі, тим точніше будуть результати.

Формування вмінь і навичок у студентів

Методика визначення швидкості довільних рухів.

Кожному учню, що бере участь в експерименті, видають олівець і листок паперу з прямокутником. Учні повинні, тримаючи в руці олівець, поставити руку на лікоть і чекати команди. При команді «Почали!» експериментатор пускає секундомір або помічає час по секундній стрілці годинника. Кожен школяр повинен постаратися поставити якомога більше крапок в полі прямокутника. Через 10с дається команда «Стоп!». Діти при цьому повинні припинити ставити крапки.

Підрахуйте кількість крапок (закреслюючи їх або відзначаючи олівцем іншого кольору), поставлених кожним учнем, і порівняєте одержаний результат з середніми даними (табл. А). Далі визначите середню арифметичну для кожної вікової групи і обчислите помилку середньої арифметичної.

Після цього знайдіть достовірність відмінностей між середніми арифметичними різних вікових груп.

Таблиця А.

Вікові зміни швидкості заданих рухів кисті

(середні показники)

Вік (в роках) Кількість крапок
хлопчики дівчата

Приклад. У 5 школярів 8 років була наступна кількість крапок в прямокутниках: 42, 47, 46, 44, 49. Тоді середня арифметична буде:

.

Помилка середньої арифметичної визначається по формулі:

,

де s — квадратичне відхилення, n — число спостережень. Квадратичне відхилення визначається по формулі:

,

де å — знак суми, a2 — квадрат різниці між кожним окремим показником і середньої арифметичної, n — число спостережень.

Результати арифметичних дій можна записати у вигляді таблиці Б, де x — кожне окреме вимірювання.

; .

Таблиця Б.

Обчислювання суми квадратів різниці між окремими вимірюваннями та середньою арифметичною

Окремі вимірювання Середнє арифметичне Різниця між х та М Квадрат різниці між х та М
Х М а а2
-3 -1

Припустимо, що в іншій групі учнів М=59, а m = 1,72. У третій групі М=68, а m = 1,63. Показник істотності різниці (t) визначається по формулі:

Показник істотності різниці між першою і другою групою учнів буде дорівнювати:

Показник істотності різниці між другою і третьою групою учнів буде рівний:

Достовірність можна визначити по таблицях Стьюдента, але якщо показник t більше 3, то відмінності вважаються суттєвими, а якщо менше 3, то несуттєвими.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)