АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота № 19

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

I Організаційна частина: проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Санітарно - гігієнічна оцінка розкладу занять.
Мета: Засвоїти методику оцінки та вимоги до складання розкладу занять у школі.
Обладнання: Таблиця розподілу предметів за рівнем складності, таблиця балів добової працездатності на тиждень, розклад занять ЗОШ.
     

ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів:

Запитання до студентів:

1.Режим дня.

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до складання розкладу занять

3. Гігієна нервової системи.

4. Сон та його значення.

IV Зміст основної частини заняття

Перепишіть діючий навчальний план, розклад уроків будь-якого класу і дайте гігієнічну оцінку кожному дню тижня і всьому тижневому розкладу уроків в цілому, виходячи з тих вимог, які викладені вище. Потім складіть для цього класу такий розклад уроків, який відповідав би всім гігієнічним вимогам.

V Формування вмінь і навичок у студентів

Розклад уроків є одним з основних елементів шкільного режиму. Правильно складений розклад відсовує розумове стомлення на кінець робочого дня і навчального тижня, попереджає появу перевтоми.

До розкладу уроків пред'являється ряд гігієнічних вимог. Однією з основних є строга регламентація кількості уроків протягом учбового дня і навчального тижня залежно від віку учнів. Протягом учбового дня у молодших школярів повинне бути не більше 4 ч занять, у школярів 5—7 класів не більше 5 годин і у старших школярів допускається не більш два дні в тиждень по 6 ч занять (у решту днів — по 5). Тижневе навантаження учнів приведене в учбовому плані.

Іншою основною гігієнічною вимогою до складання розкладу уроків є облік динаміки розумової працездатності школярів протягом учбового дня і учбового тижня.

Протягом учбового дня розумова працездатність школярів збільшується від першого до другого-третього уроку (період впрацювання і оптимум працездатності). З третього уроку у молодших школярів і з четвертого у старших працездатність починає знижуватися. Якщо вводиться п'ятий урок у молодших школярів, а шостий у старших, то на них працездатність знижується на 50% в порівнянні з першим уроком. Аналогічна динаміка розумової працездатності спостерігається і протягом навчального тижня. Якщо прийняти нормальну працездатність за 100%, то у понеділок вона дорівнює 98% (період впрацювання), у вівторок (106%), в середу (109%) - спостерігається найбільша працездатність (оптимум), у четвер працездатність починає знижуватися (96%), у п'ятницю вона ще менше (95%) і у суботу найнижча (94%).

Відповідно до динаміки розумової працездатності необхідно важкі уроки (математика, фізика, хімія, іноземна та російська мова) ставити другим або третім уроком. Уроки праці, фізичної культури, допризовної військової підготовки, музики, образотворчого мистецтва треба ставити у молодших школярів третім уроком, а у старших школярів четвертим. У понеділок і суботу розклад повинен бути полегшено за рахунок зменшення кількості годин і включення в нього легших уроків. Заборонено здвоювати уроки. Як виняток дозволено проводити здвоєні уроки праці. Проте і їх корисніше проводити двічі в тиждень по 1 ч. Необхідно стежити, щоб в який-небудь день не скопилися уроки, що вимагають багато часу для виконання домашніх завдань.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)