АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Провести дослід на визначення акомодації

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Агресія як предмет наукових досліджень в психології та лінгвістиці
 4. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 5. Антропологія менеджменту та антропологія конфлікту як перспективні напрями досліджень
 6. БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
 7. Больному после употребления инфицированного продукта необходимо провести экстренную профилактику ботулизма. Укажите. какой из перечисленных препаратов следует использовать ?
 8. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 9. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 10. В детском саду необходимо провести специфическую профилактику дифтерии. Какой препарат для этого используют?
 11. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 12. Види та типи конкретних соціологічних досліджень

2. Визначити гостроту зору.

3. Визначити поля зору.

V Формування вмінь і навичок у студентів

Акомодація – це здатність ока чітко бачити предмети на різній відстані. Вона здійснюється шляхом зміни кривизни кришталика та його заломлення здатності.

Для визначення гостроти зору існують спеціальні таблиці, що складаються з окремих рядів букв чи інших знаків. Вони влаштовані так, що кожний окремий штрих цих знаків з відповідної для кожного ряду відстані відбивається в оці під кутом 1', тобто під мінімальним кутом зору. Найбільш поширені таблиці Головіна і Д.О. Сівцева. Вони упорядковані за десятковою системою і містять 10–12 рядів різної величини букв чи інших знаків. Знаки верхнього ряду розпізнаються нормальним оком на відстані 50 м, знаки другого ряду (у напрямі донизу) – на відстані 25 м. Знаки десятого ряду розпізнаються на відстані 5 м. З лівого боку кожного ряду є цифри, що позначають відстань у метрах (Д), з якої деталі знаків цього ряду правильно розпізнаються нормальним оком під кутом зору 1'.

Сукупність усіх точок простору, що їх одночасно бачить нерухоме око, є полем зору. Величину поля зору виражають у кутових одиницях (радіанах), що складають ділянку периферичного зору на білий і хроматичні кольори. Поле зору вимірюють за допомогою периметра.

Периметр Форстера являє собою рухливо закріплений у штативі металевий півкруг (дугу), що має шкалу в кутових градусах. Півкруг можна встановлювати в будь-якій площині відносно ока, яке досліджують. В середині півкруга є біла точка, на якій досліджуваний повинен фіксувати погляд. Штатив приладу фіксує голову досліджуваного під час визначення поля зору.

 

Бланк для визначення поля зору лівого (OS) та правого (OD) очей.

Неправильна крива лінія позначає поля зору в нормі для білого кольору.

Хід роботи.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)