АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення форми стопи

Читайте также:
 1. A.2.1) Сформировавшийся футболист.
 2. A.2.1) Сформировавшийся футболист.
 3. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 4. I. Предпосылки формирования профсоюзного движения.
 5. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии
 6. II. ТАКТИКА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БОРЬБЕ С ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ОППОЗИЦИИ.
 7. III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
 8. IV. Склоны, сформированные массовым перемещением обломочного материала.
 9. V.їИзготовление стопинов, филитей и зажигательных замазок
 10. VI. ФОРМИ КОНТРОЛЮ
 11. VII. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
 12. А у этого процесса были совершенно иные, политические корни, аналогичные тем, что формируются сегодня.

Стопа – орган опори та пересування. Розрізнюють стопу нормальну, сплощену, плоску. Для визначення форми стопи оглядають її опорну поверхню та звертають увагу на ширину перешийка (а), який з’єднує область п’ятки передньою частиною стопи. Крім того, звертають увагу на вертикальні вісі ахіллова сухожилля та п’ятки при навантаженні.

При нормальній стопі перешийок вузький, вертикальні вісі розташовані по одній лінії, строго перпендикулярно до поверхні опори. При сплощеній стопі перешийок широкий, лінія його зовнішнього краю трохи опукла, вертикальні вісі також перпендикулярні поверхні опори. Плоска стопа характеризується тим, що перешийок займає майже всю її ширину, часто вісь п’ятки з віссю Ахіллова сухожилку утворює кут, відкритий назовні.

Користуються методом отримання відбитків стопи (плантографія). В лабораторних умовах відбиток стопи можна отримати за допомогою дрібної крейди. Для цього крейду товчуть та рівномірно насипають у кювету. Обстежуваний знімає взуття та шкарпетки, протирає підошву ноги розчином хлораміну, а потім стає на крейду, переносячи всю вагу тіла на цю ногу. Потім цією ногою стає на темну дошку та знову переносить вагу тіла на цю ногу. На темній дошці залишається добре видимий відбиток. Після проведення дотичної та обміру відбитку стопи, дошку обтирають марлею, змоченою в розчині хлораміну. Тільки після цього можна продовжувати обстеження стопи наступного учня чи студента.

Потім його оброблюють по методу Штритера: на отриманому відбитку проводять дотичну до найбільш виступаючих точок внутрішнього краю стопи. Із середини дотичної відновлюють перпендикуляр до зовнішнього краю стопи. Потім вираховують процентне відношення довжини тої частини перпендикуляра, яка пройшла через відбиток (А), до всієї його довжини (А+В). Якщо перешийок складає до 50% довжини перпендикуляра – стопа нормальна, 50-60% – сплощена, 60% – плоска.

Формула для визначення типу стопи:


Показники

Для визначення видів постави дітей та підлітків (за З.П. Ковальковою)

 

Довжина хребта (см) Правильна постава Лордотична постава Сутулувата постава Випрямлена постава Кіфотична постава
шийна точка поперекова точка шийна точка поперекова точка шийна точка поперекова точка шийна точка поперекова точка шийна точка поперекова точка
Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д
43,8 – 46,2 3,36 3,21 3,56 3,49 1,84 2,02 5,04 5,27 4,66 4,46 2,14 1,71 1,84 2,02 2,14 1,71 4,66 4,44 5,04 5,27
46,8 – 48,7 3,25 3,25 3,55 3,51 2,13 2,12 4,97 5,05 4,79 4,84 2,13 1,97 2,13 2,20 2,13 1,79 4,79 4,84 4,97 5,05
48,8 – 51,2 3,46 3,48 3,70 3,73 2,27 2,31 5,27 5,27 4,63 4,83 2,13 2,19 2,27 2,31 2,15 2,19 4,63 4,83 5,25 5,27
51,3 – 53,7 3,45 3,57 3,82 3,85 2,39 2,25 5,59 5,50 4,79 4,98 2,05 2,20 2,39 2,25 2,05 2,20 4,79 4,95 5,59 5,50
53,8 – 56,2 3,59 3,60 4,03 3,87 2,31 2,34 5,62 5,38 5,07 5,18 2,44 2,33 2,31 2,34 2,44 2,33 5,07 5,18 5,62 5,33
56,3 – 58,7 3,69 3,76 4,17 3,86 2,34 2,49 5,73 5,46 5,28 5,45 2,61 2,26 2,34 2,49 2,61 2,26 5,26 5,45 5,73 5,46
58,8 – 61,2 3,81 3,97 4,46 3,75 2,53 2,34 5,99 6,17 5,55 6,00 2,67 2,32 2,53 2,34 2,57 2,33 5,53 6,00 5,99 5,17

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)