АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практична робота №18 (семінар)

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. II. Контрольна робота.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

I Організаційна частина:проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Вікові зміни активної уваги у дітей різного віку.
Мета: Навчитися за допомогою метода відшукування чисел визначати концентрацію активної уваги у школярів різних вікових груп.
Обладнання: 4 таблиці розміром 40´40 см з числами від 1 до 25 (їх необхідно виготовити самостійно за наведеним прикладом таблиць 1, 2, 3, 4), секундомір або годинник з секундною стрілкою, указка.
     

ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів:

Запитання до студентів:

1. Який фізіологічний механізм активної уваги?

2. Яка тривалість активної уваги в різному віці?

Умови роботи:

Робота виконується зі школярами у віці 7—8,. 11—12 та 15—16 років (необхідно залучити по три школяра кожної вікової групи).

IV Зміст основної частини заняття

1.Школяру повідомляють, що йому будуть показані таблиці (в цей час на 1—2с їх показують), в яких він повинен по порядку показати указкою цифри від 1 до 25. При цьому кожну цифру він має голосно називати. Поясніть школяру, що це необхідно зробити як можна швидше.

Після перевірки (чи зрозумів він завдання) починають дослід. На відстані 70—100 см від очей дитини покажіть таблицю №1 і дайте команду “Старт!”. Одночасно з командою включають секундомір. Необхідно весь час слідкувати за правильністю показу чисел. У випадку помилки назви, або показу числа дитину просять знову найти необхідну цифру. У випадку заяви школяра про відсутність цифри скажіть йому, що всі цифри є. Коли будуть показані всі 25 цифр, секундомір зупиняють, а час записують з поміткою 1.

2. Потім пропонують таблицю 2, 3, 4. Нагадайте учню, що завдання таке ж саме.

3. Розрахуйте середній час, витрачений на виконання одного завдання. Для цього необхідно скласти отримані данні часу і поділити на 4.

4.Аналогічно виконують досліди у всіх вікових групах (7—8, 11—12, 15—16 років.

V Формування вмінь і навичок у студентів

В основі фізіологічного механізму формування активної уваги у дітей лежить виникнення в корі великих півкуль головного мозку вогнища оптимального збудження з індукційним гальмуванням по периферії. За І. П. Павловим така зона є творчим відділом великих півкуль головного мозку. Саме в таких ділянках проходить інтенсивне формування нових умовних рефлексів. В той же час в інших ділянках кори великих півкуль стереотипно працюють раніш сформовані умовні рефлекси. Тому чим інтенсивніше відбуваються процеси збудження в творчому відділі тим скоріше в ньому формуються нові умовні рефлекси, тим швидше і точніше виконується розумова праця. Сконцентрованість та тривалість активної уваги залежить від віку дитини. Чим вона молодша тим слабші в неї процеси гальмування тим більш виражена іррадіація збудження в інші ділянки великих півкуль.

Тривалість активної уваги у школярів 7—8 років становить 15 хв, 9—10 років — 20 хв, 11—12 років — 25 хв, 13—14 років — 30 хв, 15—16 років — 40 хв, у дорослих — 55—60 хв. Якщо розумова робота триває більше середніх фізіологічних показників активної уваги то спочатку уповільнюється індуктивне гальмування (“розгальмовуються гальма”), що призводить до появи рухливого занепокоєння зі зниженням точності розумової роботи. Другим етапом виступає зниження збудження в творчому відділі великих півкуль головного мозку, що призводить до уповільнення швидкості утворення нових умовних рефлексів тобто зниженню швидкості розумової праці. Таким чином упродовж уроку необхідно декілька разів змінювати види розумової праці, щоб їх тривалість не перевищувала тривалість активної уваги у школяра певного віку.

Чим концентрована активна увага, тим швидша і точніша розумова праця. Про концентрацію активної уваги можна судити за часом, який витрачається на відшукування чисел в таблиці. Так при відшукуванні чисел від 1 до 25 в таблиці (в якій числа розташовані у випадковому порядку) за 30—45 с концентрація активної уваги вважається доброю, за 45— 60 с — задовільною, більше 1 хв — незадовільною.

Таблиця 1 Таблиця 2

 

 

Таблиця 3 Таблиця 4

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)