АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення м’язової сили

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 5. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 6. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 7. Визначення
 8. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 9. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин
 10. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 11. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ
 12. Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

Сила м’язів людини проявляється при найбільшому вольовому напруженні, може бути добрим показником функціонального стану його центральної нервової системи.

Визначення м’язової сили (динамометрія) виконується трьома способами: визначення сили кисті, станової сили (сили м’язів спини) та сили м’язів черевного пресу.

Для визначення ручної сили (сили кисті) застосовується ручний динамометр, який складається з овальної стальної пружини, всередині якої прикріплена шкала з діленнями та зі стрілкою, яка показує м’язову силу в кілограмах.

Сила рук вимірюється наступним чином. Беруть динамометр зручно в руку, потім витягують руку в сторону та якнайсильніше стискають динамометр. Дослідження повторюють 3 рази для кожної руки окремо. Записується найбільше показання динамометра. Для добре розвинутого чоловіка ручна сила в середньому рівна 40-50 кг, у жінок – 30-35 кг.

М’язова сила рук залежить від зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки і т.д. Так як вага тіла може змінюватися, цікаво визначати показник сили стиску кисті – відносну силу кисті. Для цього треба цифру, яка показує силу стиску кисті сильнішої руки, помножити на 100 та отримане число поділити на вагу тіла.

Наприклад: сила кисті дорівнює 42 кг, вага тіла – 70 кг. Тоді:

В середньому цей показник рівний для чоловіків 60-70% для жінок – 45-50%. Збільшення показника означає збільшення м’язової сили.

 

М'язова сила згиначів пальців рук дітей та підлітків за даними динамометрії

Вік (роки) М’язова сила згиначів пальців руки (кг)
Права рука Ліва рука
Хлопчики Дівчата Хлопчики Дівчата
9,2 8,4 8,5 7,7
10,7 9,9 10,1 9,2
12,4 11,2 11,7 10,5
14,3 12,8 13,5 12,0
16,5 14,6 15,6 13,7
18,8 16,5 17,7 15,5
21,2 18,9 19,7 17,8
24,4 21,8 22,5 20,4
28,4 24,8 26,2 22,9
33,4 27,0 30,9 24,9
Дорослі 49,3 29,7 45,0 27,7

 

Станова сила або сила м’язів розгиначів спини, визначається за допомогою станового динамометра. Обстежуваний стає ногами на дерев’яну площадку з прикріпленим до неї динамометром, за допомогою крюка, щоб вона знаходилася на рівні колін. Згинаючись у попереку, обстежуваний бере ручку станового динамометра обома руками та, не згинаючи колін, випрямляє спину та вижимає до відказу. Дослідження проводиться двічі, кращій результат записують. Вимірювання проводиться з точністю до 5 кг.

Станова сила здорової, добре розвиненої людини в середньому рівна 130-150 кг. Це так звана абсолютна станова сила.

Для оцінки розвитку відносної станової сили користуються тією ж формулою:

Таблиця оцінки стану та розвитку станової сили за Г.Краковяк

№ п/п Шкала оцінки Чоловіки 21-35 років Жінки 18-25 років
1. Мала сила спини Менше 175% своєї ваги Менше 125% своєї ваги
2. Сила нижче середньої 175-190% своєї ваги 125-140% своєї ваги
3. Сила середня 190-210% своєї ваги 140-160% своєї ваги
4. Сила вище середньої 210-225% своєї ваги 160-175% своєї ваги
5. Сила велика 225% своєї ваги 175% своєї ваги

При вимірюванні станової сили необхідно враховувати, що воно потребує граничного зусилля, тому не можна проводити ці вимірювання при високому кров’яному тиску, різко вираженому атеросклерозі, грижах, болях у попереку, у жінок під час менструації, вагітності.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)