АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами

Читайте также:
  1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
  2. Науково-практична література

Квітня 2013 року

На базі кафедри

Іноземних мов Донецького державного університету управління

відбудеться

I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.

Тема конференції: «Економічні та соціально-гуманітарні проблеми сучасного суспільства».

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  • Економічні проблеми сучасного суспільства
  • Соціально-політичні та управлінські аспекти розвитку сучасного суспільства.
  • Правовий дискурс у сучасному суспільному просторі.
  • Проблеми розвитку економічної, правової, адміністративної системи та суспільства в умовах глобалізації.
  • Інноваційні тенденції у галузі економіки, менеджменту, права та соціально-гуманітарних наук.

Мета конференціїузагальнення наукових досліджень студентів у галузях економіки, соціології, права, менеджменту; обмін думками та обговорення актуальних проблем розвитку ключових економічних та соціально-гуманітарних проблем у контексті сьогодення. Удосконалення іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Робочі мови конференції – англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

До участі у конференції запрошуються студенти вищих навчальних закладів України.

Матеріали конференції будуть видані окремою збіркою статей.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно не пізніше

25 березня 2012 рокунадіслати електронною поштою на адресу оргкомітету: langdep@ukr.net

1) заявку на участь (бланк додається);

2) статтю, яка оформлена відповідно до вимог;

3) копію квитанції про сплату оргвнеску, якщо учасник бажає отримати збірку матеріалів конференції.

Або надати усі необхідні матеріали у електронному вигляді до оргкомітету конференції (кафедра іноземних мов – ауд.703/1)

 

Вимоги до оформлення статті:

1.Обсяг статті – 5 – 6 сторінок (включно). Текст набирається у текстовому редакторі Microsoft Word, формат А-4, береги: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2см, тип та розмір шрифту – Times New Roman, кегль 16, міжрядковий інтервал – 1, відступ на абзац -1, вирівнювання по ширині.

2. Назва статті надається українською мовою та мовою статті – прописними літерами посередині рядка; нижче, через 2 інтервали праворуч – прізвище та ініціали автора (авторів), назва установи, де навчається автор (автори); далі – через 2 інтервали – текст.

3. Далі надається анотація та ключові слова українською мовою та мовою статті.

4. В тексті посилання позначаються у квадратних дужках з вказівкою в них порядкового номеру джерела за списком та через кому – номера сторінок. Наприклад: [1], [2, c.47], [3, c.59; 4, c.127-129], [1; 2; 3].

5. Список використаної літератури наводиться наприкінці тексту бібліографічним переліком джерел (без повторів) з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у статті під назвою:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ мовою статті. Бібліографія оформлюється за новим стандартом, затвердженим ВАК України.

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)