АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Властивості білків

Читайте также:
 1. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 2. Будова і властивості напівпровідників
 3. Будова і властивості полімерів
 4. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 5. Визначники та їх основні властивості.
 6. Виробнича функція та її властивості
 7. Властивості арифметичного кореня n-го степеня.
 8. Властивості атомів
 9. Властивості визначників
 10. Властивості визначників.
 11. Властивості детермінанта

1. Необоротна денатурація білків при нагріванні. Пробірку з ≈2 мл свіжо-приготованого водного розчину яєчного білка повільно нагрівати над полум’ям пальника до утворення осаду. Додати 3-4 мл води, старанно перемішати. Записати і пояснити спостереження.

2. Дія на білки концентрованих мінеральних кислот. В окремі пробірки налити по ≈1 мл концентрованих сульфатної та нітратної кислот, після чого в кожну пробірку обережно, по стінках, додати рівний об’єм розчину білка. Що спостерігається на поверхні розділу кислота–білок? Струснути пробірки. Записати спостереження.

3. Осадження білків катіонами важких металів. В дві пробірки налити по1-2 мл розчину білка і додавати краплями до утворення осаду: в одну пробірку – 5%-ного розчину купрум(ІІ) сульфату, а в другу – 5%-ного розчину плюмбум(ІІ) ацетату. Що відбувається при додаванні надлишку розчинів солей? Записати спостереження.

4. Висолювання білків. До 1-2 мл розчину білка додавати краплями насичений розчин амоній сульфату до помутніння і наступного випадання білка в осад. Що відбувається при додаванні води? Записати спостереження.

 

Якісні реакції на білки

1. Біуретова реакція. До ≈3 мл розчину білка додати 1-2 мл 10%-ного розчину NaOН і 2-3 краплі 2%-ного розчину CuSO4. При нагріванні розчину він поступово набуває червоно-фіолетового кольору в результаті утворення комплексних сполук катіонів Cu2+ з пептидними групами білків.

2. Виявлення Сульфуру в білках. До 0,5 мл 1%-ного розчину плюмбум(ІІ) ацетату краплями додавати 10%-ний розчин NaOН до розчинення осаду, який утворюється спочатку. До одержаного розчину додати кілька крапель білка (або 2-3 мл розчину білка), перемішати і обережно кип’ятити протягом 2-3 хвилин. При цьому суміш чорніє, що свідчить про утворення плюмбум(ІІ) сульфіду за рахунок Сульфуру, що входив до складу білка, в результаті перебігу реакцій:

Pb(CH3COO)2 + 2 NaOН→ Pb(OН)2↓ + 2 CH3COONa;

Pb(OН)2 + 2 NaOН → 2 Na+ + [ Pb(OН)4]2– ;

[Pb(OН)4]2– + S(білковий) → PbS↓ + 4 ОН + продукти розкладу

білка.

3. Виявлення залишків аренів в складі білків (ксантопротеїнова реакція). До 4-5 мл розчину білка в широкій пробірці (або маленькій конічній колбочці) додавати краплями концентрованої HNO3 до припинення утворення осаду. При подальшому нагріванні осад жовтіє в результаті нітрування ароматичних циклів, що входять до складу білка. Після охолодження розчину до кімнатної температури додавати краплями 10%-ного розчину NaOН до зміни кольору суміші на оранжевий. Записати спостереження.

 

 

Лабораторна робота № 12.

ДОБУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНИХ ТА ПОЛІКОНДЕНСАЦІЙНИХ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК (ВМС)

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)