АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якісні реакції на альдегіди та кетони

Читайте также:
 1. Антигени. Антитала. Реакції імунітету. Специфічна профілактика інфекційних захворювань.
 2. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету. Імунопатологія.
 3. Доброякісні пухлини щелеп.
 4. Етапи ДНК-діагностики з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
 5. Завдання 1. Вивчити патологічні та компенсаторні реакції організму при перегріванні.
 6. Інфекція. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.
 7. Лейкемоїдні реакції: види, тактика спостереження
 8. Метод ВИЗНАЧЕННЯ коЕфІцІЄнтУ реакцІЇ ҐРУНТІВ на техногеннИЙ ВПЛИВ
 9. Охарактеризуйте основні види мінливості. Що таке модифікаційна мінливість? Дайте визначення поняттю «норма реакції» і наведіть приклад
 10. Поняття про окисно-відновні реакції
 11. Складні окисно-відновні реакції
 12. Тема 4.Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС

1. Реакція карбонільних сполук з гідроксиламін хлоридом

Альдегіди та кетони за звичайних умов реагують з гідроксиламін хлоридом за схемою:

R R

\ \

C═O + H2NOH∙HCl → C═NOH + H2O + HCl.

/ /

R1 R1

Дослід. Налити в пробірку 2 мл 2%-ного розчину гідроксиламін хлориду і додати кілька крапель індикатора метилоранжу, після чогододати 1 мл ацетону. Записати і пояснити зміни в кольорі суміші, написати рівняння реакції. Повторити дослід з іншими наявними альдегідами та кетонами.

2. Йодоформна проба. Карбонільні сполуки, в молекулах яких є групи СН3–С═О, легко реагують з елементарним йодом за рівнянням:

R

3СН3–С═О + 3I2 + 4NaOH → CHI3↓ + R–COONa + 3H2O.

Дослід. Налити в пробірку 1 мл води, додати 1-2 краплі ацетону, потім 2-3 краплі концентрованого розчину йоду в калій йодиді, після чого краплями додавати 10%-ного розчину NaOH до припинення змін, що спостерігаються. Записати спостереження та рівняння реакції.

 

 

Лабораторна робота № 7.

ДОБУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АЛІФАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХ ПОХІДНИХ

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)