АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки

Читайте также:
 1. БНМ 2.2.13 Пояснення температури і тиску на основі молекулярних уявлень
 2. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 3. Будова і властивості напівпровідників
 4. Будова і властивості полімерів
 5. В) Платник податку подав письмову заяву щодо добровільного зняття з такої реєстрації
 6. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РІВНОВАГИ СПОЖИВАЧА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КРИВОЇ ІНДИФЕРЕНТНОСТІ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПРЯМОЇ
 7. Визначники та їх основні властивості.
 8. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.
 9. Виробнича функція та її властивості
 10. Від чого залежать терміни доставки вантажів? Привести розрахункову формулу. Заходи по прискоренню доставки вантажів.
 11. Відчуження майнових прав, які належать засновникам ПП

Психічні властивості особистості.

Основні поняття теми:темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, екстраверсія, інтроверсія, характер, акцентуація, риси характеру, здібності, загальні здібності, спеціальні здібності, задатки, обдарованість, талант, геніальність.

План

1. Визначення темпераменту.

2. Психологічні характеристики темпераменту.

3. Поняття характеру. Формування характеру.

4. Загальна характеристика здібностей. Теорії здібностей.

5. Рівні розвитку здібностей.

 

G Завдання для роботи в аудиторії:

Вирішити психологічну задачу.

Російський космонавт Валентин Лебедєв та Анатолій Береговий провели разом на орбіті 212 діб. Ось їхні характеристики: Валентин – людина дуже організована, вольова, цільна, методично впорядкована. Дуже емоційний, але твердо володіє собою. Анатолій – більш імпульсивний, відкритий, захоплюється ідеями, фонтан пропозицій та ініціатив. Небагатослівна стриманість Валентина слугує стрижнем і опорою запальності Анатолія. Один мудро скаже два коротких слова, інший – десять гарячих, потім обміняються поглядами – задоволені один одним. Вони успішно виконали програму польотом, причому, як вважають фахівці, також завдяки сумісності характерів.

Про які властивості темпераменту цих космонавтів йдеться? На чому ґрунтується сумісність їхніх темпераментів? [8].

Вирішити психологічну задачу.

Дев’ятикласник Володимир Д. легко сприймає навчальний матеріал, вчиться на «відмінно». Оточуючі з дитинства захоплювалися ним. Називаючи його «Архімедом». У школі, особливо у старших класах, у нього з’являлося прагнення «здивувати» однокласників і вчителів свою ерудицією – багато читаючи, він завжди намагався відшукати щось сенсаційне, нікому не відоме. Володимир справді має широкі, але неглибокі і погано систематизовані знання.

У якому напрямку розвиваються здібності цього учня? Що йому можна порадити? [8].

3. Визначити, для яких професій необхідними є такі види здібностей: мнемічні, інтелектуальні, комунікативні, художні, психомоторні, емпатійні, творчі, вокальні, сенсорно-перцептивні (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові), організаторські, навчальні, мовленнєві.

 

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.

а) при дорученні відповідального завдання інженер швидко розробив план конструкції, зробив розрахунки і за короткий строк виконав креслення;

б) доручене завдання викликало в працівника незадоволеність, він довго не міг приступити до виконання,говорячи про те, що це завдання дуже складне для нього;

в) перш ніж виконати завдання, співробітник довго роздумував, ретельно перевіряв всі дані, а потім приступив до роботи над кресленням;

г) учень при виконанні роботи часто переключається з одного виду діяльності на іншій, відволікається на сторонні розмови; при виникненні труднощів втрачає до завданняінтерес; із задоволенням виконує завдання тільки середнього рівня складності;

д) учень, отримавши питання на уроці в присутності завуча, почав говорити тихим голосом, потім збився і в цілому відповісти на питання не зміг, хоча, як з’ясувалося, матеріал знав;

є) економіст планового відділу володіє високою працездатністю, надовго концентрується на копіткій справі, неспішно її виконує, практично не допускає помилок;

ж) при складанні проекту інженер-конструктор сильно захоплюється, вигадує різні варіанти, повністюпоринає в роботуйгарячкує, коли його відволікають;

з) секретарка дуже сильно реагує на зауваження начальника, довго переживає через допущені помилки, щонайменші неприємності можуть викликати погіршення настрою; якщо необхідно терміново виконати роботу, не може відразу зосередитися;

і) Павло дуже терплячий; він може годинами виконувати копітку роботу, яка викликала б роздратування віншої людини [14].

3 бали

2. Напишіть рекомендаціїпро те, як можна взаємодіяти з людьми різних типів темпераменту (по 4 рекомендації до кожного типу темпераменту).

4 бали

3. Розробіть 15 психологічних рекомендацій на допомогу вчителю, перед яким стоїтьзавдання адаптувати нового учня до класного колективу. Рекомендації слід складати, дотримуючись такоїсхеми: «Якщо новий учень ….. (володіє певною рисою вдачі, здатністю), то вчитель повинен (може) зробити …..» [14].

 

% Запитання для самоконтролю:

1. Під темпераментом розуміють характеристики психічної діяльності:

а) статичні; б) змістові; в) динамічні; г) набуті.

2. Критерієм темпераменту є:

а) ранні прояви в дитинстві; б) набутий характер; в) мінливість протягом тривалого періоду життя людини; г) залежність від рис характеру.

3. Високий ступінь працездатності, уміння спокійно знаходити вихід у складних ситуаціях виявляють такі показники нервової системи, як:

а) сила; б) врівноваженість; в) рухливість; г) динамічність.

4. Стабільність настрою, стійкість вражень є такими показниками нервової системи, як:

а) сила; б) врівноваженість; в) рухливість; г) динамічність.

5. Реакція на найменшу силу зовнішнього впливу є показником:

а) сенситивності; б) реактивності; в) активності; г) пластичності та ригідності.

6. Тип темпераменту, який характеризується легкою вразливістю, схильністю до глибоких переживань, притаманний:

а) холерику; б) сангвініку; в) флегматику; г) меланхоліку.

7. Тип темпераменту, який вирізняється рухливістю, схильністю до частої зміни вражень, відкритістю та прагненням до спілкування, характерний для:

а) холерика; б) сангвініка; в) флегматика; г) меланхоліка.

8. Сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, яка складається та проявляється в діяльності та спілкуванні, - це:

а) темперамент; б) здібності; в) характер; г) задатки.

9. К. Леонгард вивчав акцентуації характеру:

а) у дітей молодшого шкільного віку; б) у підлітків; в) у юнаків;

г) у дорослих людей.

10. Індивідуально-психологічні особливості особистості, які забезпечують успіх у діяльності, спілкуванні та легкість оволодіння ними:

а) темперамент; б) характер; в) здібності; г) направленість.

11. Про наявність здібностей до певного виду діяльності свідчить:

а) низький темп навчання відповідній діяльності;

б) великі енергетичні затрати з виконання цієї діяльності;

в) індивідуальна своєрідність виконуваної діяльності.

12. Генетично детерміновані (вроджені) анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, які складають індивідуально-природну основу формування й розвитку здібностей:

а) характер; б) темперамент; в) задатки; г) поведінка.

13. Рівень розвитку здібностей, який забезпечує високе уміння засвоювати готові знання, оволодівати зразками діяльності та спілкування:

а) творчий; б) творчо-пошуковий; в) репродуктивний.

14. Рівень розвитку здібностей, який забезпечує створення нового, оригінального в діяльності та спілкуванні:

а) творчий; б) творчо-пошуковий; в) репродуктивний.

15. Єдність загальних здібностей особистості, які зумовлюють діапазон її інтелектуальних можливостей, рівень і своєрідність діяльності та спілкування – це:

а) обдарованість; б) талант; в) геніальність.

16. Вид здібностей, які впливають на успішність педагогічного впливу, засвоєння знань, умінь, навичок, формування якостей особистості:

а) спеціальні; б) загальні; в) навчальні; г) творчі.

17. Здібності, якими визначаються успіхи людини в окремих видах діяльності та спілкування, де необхідними є особливого роду задатки та їх розвиток:

а) математичні; б) спеціальні; в) навчальні; г) загальні.

18. Найвищий ступінь прояву творчих здібностей особистості у певній сфері життєдіяльності називається:

а) обдарованістю;

б) геніальністю;

в) талантом;

г) задатками.

 

¨Список рекомендованої літератури:

Основна

1. Гамезо В. М. Атлас по психологии / В. М. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. – М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

3. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / Крысько В. Г. – Мн. : Харвест, 1999. – 384 с.

4. Немов Р.С. Практическая психология: Учебное пособие / Немов Р.С. – М. : Владос, 1997. – 320 с.

5. Общая психология / [под ред. В.В. Богословского]. – М. : Высшая школа, 1996. – 448 с.

6. Основи психології / [за ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця]. – К. : Либідь, 1999. – 632 с.

7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

8. Позина М. Б. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Позина М. Б. [науч. ред. И. Ф. Неволин]. – М. : Университет Натальи Нестеровой, 2001. – 97 с.

Режим доступа:

http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=4796

Додаткова

1. Батаршев А.В. Психология личности и общения / Батаршев А.В. – М. : Владос, 2004. –246 с.

2. Белоус В.В. Темперамент и деятельность / Белоус В.В. – Пятигорск, 1990. – 231 с.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А.Н. – М. : Политиздат, 1977. – 480 с.

4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева]. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / [ред. и сост.

6. Д. Я. Райгородский]. – Самара : БАХРАХ-М, 2005. – 672 с.

7. Психология: Словарь / [под общ. ред.. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

8. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / Реан А.А. – М.; СПб. – 2007. – 407 с.

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)