АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначники та їх основні властивості

Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 3. Бази даних. Основні відомості
 4. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 5. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 6. Варистори та їх основні характеристики.
 7. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 8. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 9. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 10. Вступ. Основні взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології.
 11. Глава 1. Основні положення

 

 

Квадратній матриці

(3.1)

можна поставити у відповідність певне число, яке називаєься детермінантом або визначником матриці і позначається

. (3.2)

Визначник має порядок, який дорівнює порядку відповідної матриці. Поняття детермінанта вводиться лише для квадратних матриць. Діагональ, що йде із лівого верхнього кута визначника, називається головною, а та, що йде із правого верхнього, - побічною.

Розглянемо деякий елемент матриці квадратної , що стоїть на перетині го рядка та -го стовпця , і побудуємо матрицю го порядку без цього рядка і стовпця. Визначник її називається мінором матриці , що відповідає елементу , і позначається . Алгебраїчним доповненням елемента називається .

Для визначників 2-го і 3-го порядків існують досить прості правила обчислювання, для інших порядків ми дамо спільне правило обчислювання.

1) (3.3)

 

 

2)

(3.4)

Для довільного визначник дорівнює сумі добутків елементів деякого рядка (стовпця) на алгебраїчні доповнення цих елементів: , (3.5)

Формули (3.5) називаються розкладом детермінанта за елементами рядка або стовпця іпри набувають вигляду (3.3), (3.4).

Приклад 1.

Приклад 2.

Приклад 3.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)