АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вирішити психологічну задачу

Читайте также:
  1. Задание 3. Решите задачу.
  2. Задание 3. Решите задачу.
  3. Задание 3. Решите задачу.
  4. Задание 3. Решите задачу.
  5. Реши задачу.
  6. Як слід вирішити справу? Обґрунтуйте відповідь.

Молода малоосвічена німкеня, захворівши на лихоманку, у маренні заговорила грецькою, латинською і давньоєврейською мовами. З’ясувалася, що дівчина жила у пастора, який часто читав книги вголос. Проте одужавши, вона навіть не підозрювала, які багатства зберігає її пам’ять. Аналогічний випадок стався з камердинером іспанського посла в Парижі, який у маренні виголошував дипломатичні промови.

Про що свідчать подібні факти? Що вони дають для розуміння природи і механізмів пам’яті?[8].

 

 

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які властивостій закономірності відчуттів проявляються в таких ситуаціях:

а) неприємний запах, яких діє тривалий час, перестає відчуватися;

б) після занурення руки в холодну воду предмет, нагрітий до кімнатної температури, здається теплим, хоча він холодніший за температуру шкіри;

в) сліпоглуха О. Скороходова згадувала, що коли вона жила в інтернаті, то за запахом легко визначала володаря кожного рушника;

г) після гучної музики на дискотеці молодій людині решта всіх звуків здається тихими;

д) автослюсар за звуком працюючого мотора автомобіля визначає характер несправності;

є) температура приміщень, стіни яких забарвлені в сині кольори, сприймається на три-п’ять градусів нижче, ніж вона є насправді;

ж) «який у вас жовтий і розсипчастий голос», – сказав одного разу відомий мнемоніст Ш. Л.С. Виготському;

з) психофізіолог Г. Фехнер сприймав звук «е» як жовтий, «а» як білий, «у» як чорний; звук труби він сприймає як червоний колір, звук флейти – як синій;

і) встановлено, що обтирання людини водою кімнатної температури підвищує гостроту зору [14].

3 бали

2. Визначити, які властивості сприйняття (цілісність, константність, категоріальність, аперцепція, наочність, структурність) виявляються в таких ситуаціях:

а) вночі на зоряному небі люди бачать не окремі зірки, а сузір’я;

б) незнайома жінка, яка знаходиться серед чоловіків, зовні схожих один на одного, буде виглядатияскравіше, ніж коли вона знаходиться в групі жінок;

в) коли людині показують малюнок з незрозумілими фігурами, яким дається назва, вона бачить у них схожість із названими об’єктами;

г) музикант, слухаючи концерт у виконанні оркестру, не виділяє звучання окремих інструментів;

д) у сутінках ми бачимо кольори нашого одягу такими ж, як і при денному освітленні;

є)темний предмет здається меншим за світлий, якщо обидва мають однаковийрозмір;

ж) ідучи по алеї студент поглянув на годинник;через хвилину до нього підбігла дитина й запитала, котрагодина;студентові знову довелося поглянути на годинник;

з) учитель виділяє червоним кольором помилки в письмових роботах школярів;

і) п’ятирічна дівчинка розуміє тексти, надруковані на комп’ютері; проте вона не може зрозуміти записку, написану від руки[14].

3 бали

3. Доберіть по 3 вправи для розвитку пам’яті та уваги. Апробуйте їх на собі та дайте прогноз їх ефективності.

4 бали

4. Напишіть 10 рекомендацій до використання закономірностей пам’яті в навчальній та професійній діяльності.

5 балів

 

% Запитання для самоконтролю:

1. Відображення окремих якостей предметів та явищ матеріального світу являє собою:

а) відчуття; б) сприйняття; в) пам’ять; г) уяву.

2. До екстерорецептивних відносяться відчуття:

а) зорові; б) органічні; в) вібраційні; г) температурні.

3. Відображення актуальної реальності та забезпечення адаптації до неї здійснює:

а) пам’ять; б) сприйняття; в) уява; г) уявлення.

4. Сприйняття часто прийнято називати:

а) дотиком; б) апперцепцією; в) перцепцією; г) спостережливістю.

5. Сприйняття є процесом (результатом) побудови образу об’єкта в перцептивному просторі суб’єкта:

а) при його безпосередній взаємодії з цим об’єктом;

б) при його опосередкованій взаємодії з цим об’єктом;

в) при відсутності предмету, який сприймається;

г) при відсутності взаємодії.

6. Трансформацію інформації в часі, відтворення минулого в теперішньому здійснює:

а) сприйняття; б) пам’ять; в) уява; г) мислення.

7. Опосередкована та безпосередня пам’ять розрізняються:

а) за провідним аналізатором;

б) за використанням допоміжних засобів у процесі запам’ятовування;

в) за ступенем активності суб’єкта; г) за видами діяльності.

8. Вид пам’яті, оснований на встановленні у матеріалі, що запам’ятовується, смислових зв’язків, називається пам’яттю:

а) механічною; б) логічною; в) емоційною; г) аудіальною.

9. Вид пам’яті, при якому особливо добре людина запам’ятовує наглядні образи, колір, обличчя тощо, - це пам’ять:

а) ейдетична; б) наглядно-образна; в) феноменальна; г) емоційна.

10. Вид пам’яті, який включає процеси запам’ятовування, зберігання та відтворення інформації, яка переробляється в ході виконання дії й необхідна лише для досягнення мети цієї дії, називається пам’яттю:

а) оперативною; б) іконічною; в) короткочасною; г) ехонічною.

11. Свідоме відтворення, пов’язане із подоланням певних ускладнень, яке вимагає зусиль та старань, - це:

а) пригадування; б) впізнавання; в) уявлення; г) ремінісценція.

12. Зосередженість свідомості на певному предметі, явищі чи переживанні забезпечує:

а) рефлексія; б) сприйняття; в) увага; г) пам’ять.

13. Зосередженість уваги на об’єкті в силу певних його особливостей називається увагою:

а) мимовільною; б) довільною; в) післядовільною; г) зоровою.

14. Якість особистості, яка проявляється як здатність помічати у тому, що сприймається, маловідомі, але суттєві деталі, характеризує:

а) ілюзії; б) перцептивні дії; в) спостережливість; г) дотик.

 

¨Список рекомендованої літератури:

Основна

1. Гамезо В. М. Атлас по психологии / В. М. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. – М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

3. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / Крысько В. Г. – Мн. : Харвест, 1999. – 384 с.

4. Максименко С.Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

5. Общая психология / [под ред. Р. Х. Тугушева, Е. И. Гарбера]. – М. : Эксмо-Пресс, 2006 – 560 с.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

7. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах [Электронный ресурс] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 576 с.

Режим доступа:

http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=2416

Додаткова

1. Веккер Л. М. Психические процессы: в 3-х т. / Веккер Л. М. – Л. : ЛГУ, 1974–1981.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Выготский Л.С. – М. : Педагогика, 1989.

3. Годфруа Ж. Что же такое психология: в 2 т. / Годфруа Ж. – М. : Владос, 2004. – . –

Т.1. – 2004. – 496 с.

4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева]. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / [ред. и сост. Д. Я. Райгородский]. – Самара : БАХРАХ-М, 2005. – 672 с.

6. Психология: Словарь / [под общ. ред.. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.

7. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 490 с.

8. Хрестоматия по ощущению и восприятию [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. Б. Михалевской]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 400 с.

9. Хрестоматия по психологии. Психология памяти[под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 272 с.

 

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)