АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. БНМ 5.1.1 Вільні електромагнітні коливання в контурі
 3. БНМ 5.1.4 Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм
 4. БНМ 5.2.2 Електромагнітні хвилі
 5. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
 6. Будова і властивості напівпровідників
 7. Будова і властивості полімерів
 8. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 9. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 10. Визначники та їх основні властивості.
 11. Виробнича функція та її властивості

1. Усі речовини в магнітному полі намагнічуються, тобто стають джерелами магнітного поля.

2. У кожному атомі чи молекулі рухаються замкнутими орбітами електрони і цей рух електронів еквівалентний за своїми магнітними властивостями замкнутому струмові звичайного провідника. Тому атоми і молекули мають магнітні властивості.

3. Якщо речовина не намагнічена, то електронні струми розташовані в ній хаотично і сумарна їх магнітна дія дорівнює нулеві.

Намагнічену речовину можна розглядати як систему мікроскопічних орієнтованих струмів.

4. Результуюче магнітне поле в середовищі є сумою полів, створюваних струмом і намагніченим середовищем, і тому не дорівнює полю у вакуумі.

5. Величину, що показує у скільки разів магнітна індукція в речовині більша за магнітну індукцію, створювану цим самим струмом у вакуумі, називають відносною магнітною проникністю деякої речовини: .

6. Залежно від значення відносної магнітної проникності всі речовини можна розділити на дві групи: 1) парамагнетики (μ > 1); 2)діамагнетики (μ < 1).

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)