АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Утворення та гідроліз алкоголятів натрію

Читайте также:
 1. А. Гідроліз
 2. БПМ 2.1.4 Питома теплота пароутворення
 3. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 4. Види резервів страховиків та порядок їх утворення
 5. Відомо, що в процесі травлення в ротовій порожнині відбувається початковий гідроліз деяких речовин. Який фермент приймає в цьому участь?
 6. Внутрішньогалузева конкуренція і утворення ринкової, або суспільної, вартості
 7. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.
 8. Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену.
 9. Гроші як засіб утворення скарбів
 10. Конституційно-правовий статус уряду Російської Федерації (порядок утворення, повноваження, функції, структура, акти, відповідальність).
 11. Контроль за додержанням дисципліни цін. Відповідальність у сфері ціноутворення
 12. Міжгалузева конкуренція і утворення середньої (загальної) норми прибутку

В суху пробірку налити 2-3 мл метанолу (або етанолу) і внести маленький (величиною з горошину) кусочок металічного натрію, старанно очищеного фільтрувальним папером від мастила, під яким він зберігався. Закрити пробірку пробкою з газовідвідною трубкою і піднести до отвору трубки запалений сірник. Після повного розчинення натрію відібрати частину розчину в суху пробірку, розвести його вдвоє водою і додати кілька крапель фенолфталеїну. Записати спостереження та рівняння всіх реакцій.

 

Окиснення спиртів калій перманганатом

а)В пробірку налити ≈2мл етанолу, додати 1-2 мл 5%-ного водного розчину KMnO4 і нагрівати. Записати спостереження (зміну запаху, кольору розчину, колір осаду) та на їх підставі рівняння реакції.

б)В фарфорову чашкупомістити 2-3г сухого KMnO4 і змочити його 2 мл концентрованої сульфатної кислоти. До утвореної суміші піпеткою додати 0,5-1 мл етанолу. При цьому спирт самозаймається і горить.

 

Окиснення спиртів калій дихроматом

В пробірку внести 5 крапель концентрованої H2SO4 , додати 5 крапель ізоамілового спирту та ≈2 г розтертого порошку K2Cr2O7. Перемішати суміш скляною паличкою, долити 1,5-2 мл води і обережно нагріти. Записати спостереження (зміну запаху та кольору суміші) та рівняння реакцій.

 

Утворення внутрішньокомплексних (хелатних) сполук багатоатомних спиртів з катіонами важких металів

В пробірку налити ≈1-2 мл 10%-ного розчину NaOH і додати кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату. Що спостерігається? До суміші додати 2-3 краплі гліцерину і інтенсивно струснути. Записати спостереження та рівняння реакцій (формулу купрум(ІІ) гліцерату написати структурну з зображенням координаційних зв’язків).

 

Властивості 3-хлор-1,2-епоксипропану

1. Якісна реакція на 1,2-епоксигрупи. Реакції приєднання з розривом 1,2-епоксидних циклів відбуваються настільки легко, що при додаванні епоксидів до нейтрального водного розчину NaCl помітно змінюється рН розчину в результаті реакції:

R–CH–CH2 + H2O + Na+ + Cl→ R–CH–CH2–Cl + Na+ + OH, рН>7.

\ /

O

При додаванні до одержаної суміші розчинів солей нерозчинних в воді основ в осад випадають відповідні гідроксиди.

В пробірку налити ≈2-3 мл 10%-ного розчину NaCl, додати спочатку 1-2 краплі фенолфталеїну, а потім кілька крапель 3-хлор-1,2-епоксипропану (α-епіхлоргідрину). Записати спостереження та рівняння реакції, назвати продукти. Додати до суміші кілька крапель розчину FeCl3 або СuSO4. Записати спостереження та рівняння реакції.

 

 

Лабораторна робота № 5.

ВЛАСТИВОСТІ АРОМАТИЧНИХ ГАЛОГЕНО- ТА ГІДРОКСИПОХІДНИХ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)