АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Добування та дослідження властивостей етилену

Читайте также:
 1. БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
 2. Видобування
 3. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 4. Визначення завдань дослідження.
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ
 6. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 7. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.
 8. Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є випадковими і несуттєвими. Що це означає?
 9. Властивостей.
 10. Вправи та ігри на розвиток основних властивостей уваги
 11. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 12. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.

а) Добування етилену. Зібрати прилад, вказаний на рис. 2. В круглодонну колбу 1 помістити кілька шматочків пемзи або подрібненого фарфоруі з ділильної лійки 2 налити в колбу 20÷30 мл (не більше 1/3 її об’єму) заздалегідь приготованої суміші етилового спирту з концентрованою сульфатною кислотою в об’ємному відношенні С2Н5ОН : H2SO4 = 1: 3. Обережно нагрівати суміш на газовому пальнику до початку кипіння і пробуль-кування газу через 10%-ний розчин NaOH в конічній колбі 3.

При цьому за рівнянням

 

1 ст. С2Н5ОН + Н2SO4 → CH3─CH2OSO2OH + H2O
2 ст. CH3─CH2OSO2OH → CH2 = CH2 + Н2SO4

 

утворюється етилен. Пропускання через розчин лугу необхідне для очищення етилену від продуктів побічної реакції окиснення спирту концентрованою H2SO4.

Рис.2. Прилад для добування етилену

 

б) Властивості етилену. До трубки 4 під’єднати газовідвідну трубку і, продовжуючи нагрівання, вносити її кінець в заздалегідь приготовані пробірки з 0,5%-ним розчином KMnO4 та бромною водою. Після цього піднести до трубки 4 запалений сірник і спостерігати горіння етилену. Записати та пояснити спостереження, написати рівняння всіх реакцій, зробити висновки про властивості етилену.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)