АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Добування та дослідження властивостей ацетилену

Читайте также:
 1. БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
 2. Видобування
 3. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 4. Визначення завдань дослідження.
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ
 6. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 7. Виникнення та сутність синергетичного методу дослідження політичного процесу.
 8. Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є випадковими і несуттєвими. Що це означає?
 9. Властивостей.
 10. Вправи та ігри на розвиток основних властивостей уваги
 11. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 12. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.

Зібрати прилад, вказаний на рис. 2.3.

В колбу 1 внести кілька кусочків кальцій карбіду, щільно закрити колбу пробкою із вставленою в неї крапельною лійкою 2, наполовину заповненою водою. Обережно відкриваючи кран 5, краплями додавати воду в колбу 1, де відбувається бурхлива реакція С ≡ С + Н2О → Н─С ≡ С─Н + Са(ОН)2

\ /

Ca

 

Рис.2.3.

 

Очищений від домішок ацетилен (після проходження через 10%-ний розчин NaOH в конічній колбі 3) пропускати через 0,5%-ний розчин KMnO4 та бромну воду, як це описано для етилену, а також через розчини диаммінаргентум гідроксиду [Ag(NH3)2]OH та диаммінкупрум гідроксиду [Cu(NH3)2]OH, підпалити газ на виході із трубки 4.

Записати спостереження, написати рівняння реакцій, назвати продукти.

УВАГА! Сухі ацетиленіди купруму та аргентуму вибухонебезпечні, тому в пробірки, де вони утворилися, додати розведеної хлоридної кислоти для їх розкладу:

Ag–С ≡ С–Ag + 2HCl → H–C ≡ C–H + 2Ag.

 

 

Лабораторна робота № 3.

ДОБУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)