АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 3. База даних як складова інформаційної системи
 4. Банківської системи в Україні.
 5. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 6. в умовах рейтингової системи
 7. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 8. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 9. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ
 10. Визначення вмісту металодомішок
 11. Визначення вологості ведуть за ГОСТ 9404 “Методы определения влажности” мука и отруби.

Теппінг-тест іноді називають "олівцевою пробою", тому що типовим завданням для досліджуваних є виконання швидких вертикальних рухів кистю руки з нанесенням на папір крапок олівцем. Під час теппінгу вимірюється швидкість рухів у променевозап'ястковому суглобі.

Тестування бажано проводити зранку, на початку робочого дня, для того щоб виключити функціональну втому. Якщо потрібно дослідити ступінь втомлюваності у роботі, у навчанні, то тестування проводять двічі: зранку і після закінчення роботи.

Вік досліджуваного: з 14 років.

Процедура дослідження

Для проведення дослідження необхідно приготувати реєстраційні аркуші, на яких зображено шість квадратів (5x5 см).

У квадратах необхідно нанести якомога більше крапок. У кожному квадраті завдання виконується протягом 5 секунд. Перед початком роботи олівець потрібно поставити перед першим квадратом і за командою "Раз!" швидко перенести його у перший квадрат. Перехід у наступний за номером квадрат здійснюється за командою "Раз!". Зверніть увагу на те, що четвертий квадрат розташований під третім.

1 2 З


 

6 5 4

Інструкція. Сядьте зручно на стілець так, щоб ваша рука була на рівні стола. Візьміть олівець у руку. Постарайтеся поставити якомога більше крапок у кожному квадраті за 5 секунд (всього ЗО секунд на виконання). Перехід з одного квадрата в інший потрібно здійснювати швидким коротким рухом за командою "Раз!", яку дає експериментатор. Працювати потрібно весь час на макси- мальному вольовому зусиллі. Спробуйте спочатку повільно, а потім максималь­но швидко виконати завдання.

Обробка і аналіз результатів

Коли робота завершена, підраховують усі крапки у кожному квадраті окремо і їх загальну суму. Висновок про лабільність роблять за загальною сумою крапок. Для зручності оцінювання лабільності кількість крапок переводиться у бали за такою таблицею:


 

1-3 бали свідчать про низьку лабільність;

4-6 - про середню; 7-9 - про високу; 10 - про дуже високу лабільність.

Людям з високою лабільністю притаманне швидке виконання дій, швидке мислення, великий обсяг уваги і сприймання, добра адаптація. Висока лабільність лежить в основі комунікативних здібностей (педагогічних, музичних, художніх).

Люди з низькою лабільністю інертні, неініціативні, пасивні у поведінці, важко пристосовуються до змін. У них гарна довготривала пам'ять, вони показують більш високі результати у діяльності, яка вимагає організованості і планування, мобілізації довільної уваги і запам'ятовування. Низька лабільність, інертність лежить в основі пізнавальних здібностей (математичних, розумових).

Визначення сили нервової системи за тепиінг-тестом

При виконанні теппінг-тесту сила нервової системи виявляється у здатності утримувати темп роботи на певному рівні. Для визначення сили нервової системи будують графік зміни частоти теппінгу за кожні 5 секунд. На осі абсцис відкладають часові інтервали, по 5 секунд кожний (усього ЗО секунд); на осі ординат - кількість крапок п, поставлених у кожному інтервалі. Залежно від сили нервової системи графіки матимуть різний вигляд.

Сильна нервова система

її характеризує випуклий тип кривої: максимальний темп наростає у перші 10-15 секунд, а потім може спадати, навіть знижуватися до початкового рівня:


 

Середня сила нервової системи

Рівний тип кривої: максимальний темп утримується приблизно на одному рівні протягом усього часу роботи:


 

Середньосильна нервова система

Проміжний тип: перші 10-15 секунд темп підтримується на початковому рівні, а потім знижується:


 

Середньослабка нервова система

Увігнутий тип кривої: початкове зниження максимального темпу змінюється короткочасним зростанням до вихідного рівня:


 

Слабка нервова система

Спадаючий тип кривої: максимальний темп знижується вже з другого секундного відрізка і залишається таким протягом усього часу роботи:


 

Графіки змін частоти теппінгу дозволяють якісно визначати силу - слабкість нервової системи. Щоб визначити кількісний ступінь вираженості сили - слабкості нервової системи, необхідно визначити величину відхилень кривої графіка від початкового рівня. З цією метою обчислюється алгебраїчна різниця між кількістю крапок у 6-му і в усіх інших квадратах. Алгебраїчна сума цих різниць є величиною відхилення, за якою визначають ступінь вираженості сили - слабкості нервової системи.

Наприклад:


 

Сумарне відхилення (алгебраїчна сума різниць) дорівнює 27.

Чим вищий показник сумарних відхилень, тим більш слабкою є нервова система досліджуваного.

Сила нервової системи - це показник працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому.

Характеристика людей із сильною нервовою системою: невисока чутливість, висока працездатність головного мозку, витривалість, низька тривожність, високий опір стресу.

Люди із слабкою, високочутливою нервовою системою відрізняються низькою працездатністю, нестійкістю до стресів, підвищеною тривожністю, але їх характеризує стійкість до одноманітної, монотонної праці, артистичність.

Коли виконують теппінг-тест правою рукою - отримують показники лабільності і сили лівої півкулі головного мозку, коли працюють лівою рукою - показники правої півкулі.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)