АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Властивості карбаміду

Читайте также:
 1. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 2. Будова і властивості напівпровідників
 3. Будова і властивості полімерів
 4. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
 5. Визначники та їх основні властивості.
 6. Виробнича функція та її властивості
 7. Властивості арифметичного кореня n-го степеня.
 8. Властивості атомів
 9. Властивості білків
 10. Властивості визначників
 11. Властивості визначників.
 12. Властивості детермінанта

1. Гідроліз карбаміду. Помістити в пробірку 0,5-1 г карбаміду, розчинити його в 4-5 мл води, додати 1-2 мл вапняної води і кип”ятити. Піднести до отвору пробірки червоний лакмусовий папірець Записати і пояснити спостереження (утворення осаду, зміна кольору лакмусу, характерний запах). Написати рівняння реакцій.

2. Реакція карбаміду з нітритною кислотою. В пробірку налити 2-3 мл розведеного (3%-ного) розчину карбаміду, додати рівний об’єм 3%-ного розчину NaNO2 і кілька крапель розведеної сульфатної кислоти. При цьому карбамід повністю розкладається за рівнянням:

NaNO2 + H2SO4 → HNO2 + NaHSO4;

 

NH2

2 HNO2 + C═O →2N2↑ + CO2↑ + 3H2O.

NH2

Реакція служить для кількісного визначення карбаміду за об’ємом азоту, що виділяється.

3. Оснόвні властивості карбаміду. Впробірку налити 2-3 мл концентрованого розчину карбаміду і додати кілька крапель концентрованої нітратної кислоти. При охолодженні суміші випадає в осад малорозчинна сіль – карбамідамоній нітрат:

:NH2 +NH3∙NO3

O═C + HNO3 → О═С

:NH2 NH2.

4. Утворення біурету. В пробірку помістити ≈0,5 гсухого карбаміду і нагрівати на газовому пальнику. Спочатку кристали плавляться, потім починається інтенсивне виділення газу (запах!). Нагрівання продовжувати до затвердіння розплаву. Охолодити пробірку, додати 3-4мл води і обережно нагрівати до розчинення твердої маси – біурету, що утворюється за схемою:

H

/

H2N–CO–N + H2N–CO–NH2 → H2N–CO–NH–CO–NH2 + NH3

\ біурет

H

До одержаного розчину біурету додати 1-2 мл 10%-ного розчину NaOН і 2-3 краплі 2%-ного розчину CuSO4 та струснути пробірку. При цьому відбуваються реакції:

(NH2CONHHCONH2)2 . 2KOH . Cu(OH)2

NH2─CO─NH2 + NH2─CO─NH2 → NH2─CO─NH─CO─NH2 + NH3

біурет

 

Утворена внутрішньокомплексна сполука надає розчину яскраво-фіолетового кольору.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)