АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Окиснення бензальдегіду на повітрі

Читайте также:
  1. Письмо у повітрі під рахунок раз - і
  2. Ступінь окиснення елементів
  3. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену.
  4. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Сульфуру.
  5. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Сульфуру.

На скляну пластинку нанести тонким шаром кілька крапель бензальдегіду. Через деякий час рідина кристалізується. Зібрати кристали в пробірку, розчинити їх в гарячій воді і визначити рН розчину. Записати спостереження та рівняння реакції.

 

Дія лугів на ароматичні альдегіди

До ≈1 мл бензальдегіду додати 5мл 10%-ного спиртового розчину калій гідроксиду і струшувати пробірку до затвердіння суміші. Записати спостереження та рівняння реакції Канніццаро з використанням структурних формул, назвати продукти.

 

Утворення солей бензойної кислоти

Набрати в пробірку ≈0,5 г калій бензоату і додавати краплями 2%-ний розчин FeCl3 до припинення змін. Записати спостереження, молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції.

При відсутності калій бензоату його можна одержати нейтралізацією кислоти: до розчину бензойної кислоти в мінімальній кількості теплої води додати 1-2 краплі фенолфталеїну, після чого додавати краплями розчин КОН до слабко-рожевого забарвлення.

 

Властивості ароматичних оксикислот

1. Якісна реакція на фенольний гідроксил. Кілька кристалів саліцилової кислоти розчинити в 3-4 мл води і додати кілька крапель 2%-ного розчину FeCl3. Записати спостереження, порівняти їх з даними для фенолу, наведеними в таблиці в лабораторній роботі №5.

2. Термічний розклад саліцилової кислоти. В суху пробірку помістити 1-2 г саліцилової кислоти, закріпити в штативі, закрити пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої занурити в пробірку з вапняною водою, як показано на рис. 2.1а. Нагрівати пробірку на газовому пальнику до початку змін в пробірці з вапняною водою. Записати спостереження та рівняння реакції з використанням структурних формул, назвати продукти.

3. Взаємодія саліцилової кислоти з бромною водою. До 2-3 мл бромної води додавати краплями водний розчин саліцилової кислоти до знебарвлення. Записати спостереження та рівняння реакції з використанням структурних формул, назвати продукти.

 

 

Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти (аспірину)

Розчинити кілька кристалів аспірину в 5-7 мл води і розділити в дві пробірки. До одної частини додати 3-4 краплі 2%-ного розчину FeCl3 зразу ж. Іншу частину розчину спочатку прокип’ятити кілька хвилин, охолодити і теж додати 3-4 краплі 2%-ного розчину FeCl3. Порівняти, пояснити та записати спостереження, написати рівняння гідролізу з використанням структурних формул, назвати продукти.

 

 

Лабораторна робота № 9.

ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДІВ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)