АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Сульфуру

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. БНМ 4.1.6. Магнітні властивості речовини
 3. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
 4. В 70-х роках минулого століття, при дослідженні головного мозку були виявлені речовини – ендорфіни. Яку дію мають ці речовини?
 5. Відомо, що час секреції слини, швидкість кровотоку у слинних залоз збільшується у 5 разів. Вплив якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
 6. Зони з різним ступенем зволоження
 7. Класифікація пожеж і рекомендовані вогнегасні речовини за ГОСТ 27331-87
 8. Окиснення бензальдегіду на повітрі
 9. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
 10. Розташуйте речовини в ряд за збільшенням кислотних властивостей.
 11. Ступінь окиснення елементів
 12. Супутні речовини.

A SO2

Б SO3

В S8
Г H2S
Д Al2S3

 

У завданнях № 3.8-3.9 до кожного із завдань, позначених буквами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений цифрою. Запишіть цифри в таблицю, наведену до кожного завдання. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей.

 

3.8.

A  
Б  
В  
Г  

 

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

A Mg + H2SO4(розчин)1 MgSO4 + H2O + H2S↑

Б MgO + H2SO42 MgSO4 + H2O

В MgO + SO33 MgSO4

ГMg + H2SO4(конц.)4 MgSO4 + H2O + SO2

5 MgSO4 + H2

 

3.9. Виберіть речовини, які відповідають буквам у схемі перетворень:

 

A  
Б  
В  
Г  

 

1H2O

2CuO

3Mg

4H2

5[О].

 

У завданні № 3.10 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви в таблицю, наведену до завдання. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

 

3.10.

 
 
 
 

 

Розташуйте речовини в ряд за посиленням кислотних властивостей.

A СН3ОН
Б С2Н5ОН
В С6Н5ОН
Г НОН.

 

Завдання № 3.11-3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань, розв’язування задач.

 

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

НNO3(конц) + Ag → .

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

кальцій → кальцій гідроксид → кальцій гідрогенкарбонат → кальцій карбонат → кальцій оксид.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5Cl → C4H10.

 

3.14. Оксигеновмісну органічну сполуку масою 12,8 г спалили. При цьому утворився карбон (ІV) оксид об’ємом 8,96 л (н.у.) та вода масою 14,4 г. Встановіть молекулярну формулу сполуки, якщо відносна густина її парів за метаном - 2.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)