АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Читайте также:
 1. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 2. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 3. Графічна частина
 4. Графічна частина
 5. Графічна частина курсового коректу
 6. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 7. Графічна частина.
 8. Графічна частина:_____________________________________________________
 9. Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу.
 10. ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
 11. Експериментальна установка
 12. Експериментальна установка

1. Добування та дослідження властивостей метану

В фарфоровій ступці старанно розтерти суміш безводних, попередньо прожарених натрій ацетату та натронного вапна в співвідношенні 1:2. Натронним вапном називають суміш натрій гідроксиду з кальцій гідроксидом. Одержаною сумішшю наповнити суху пробірку на чверть її об’єму, щільно закрити пробкою з газовідвідною трубкою і закріпити її в штативі з невеликим нахилом в бік пробки (рис. 2).

Занурити газовідвідну трубку в заздалегідь приготовану пробірку з 0,5%-ним розчином KMnO4, і нагрівати пробірку з сумішшю на газовому пальнику до інтенсивного виділення газу. Переконавшись, що метан, який утворюється при цьому за рівнянням:

Na–O–H + CH3 – COONa → CH4↑+ Na2CO3,

не знебарвлює цей розчин, занурити газовідвідну трубку в „бромну воду”.

Рис. 2. Прилад для одержання метану

 

Заповнену водою пробірку занурити в широку склянку з водою, перевернути догори дном і ввести в неї газовідвідну трубку від приладу для одержання метану, як показано на рис. 2.1б. Після витіснення води з пробірки метаном, не виймаючи пробірку з води, закрити її пробкою. Відкрити пробірку з метаном і піднести до неї запалений сірник. Записати та пояснити спостереження, зробити висновки про хімічні властивості метану.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)