АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості приватизації в Україні. Державна програма, приватизаційні папери

Читайте также:
 1. Аграрні кризи та їхні особливості
 2. Банківської системи в Україні.
 3. Бізнес-лексика та її особливості
 4. Біохімічні особливості
 5. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 6. Видові особливості молочної залози в свійських тварин
 7. Видові особливості м’якушів у свійських тварин
 8. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 9. Відкриття кожної нової якості та особливості води вражає і хвилює уяву і, здається, у своїй загадковості вода невичерпна.
 10. Властивості та характерні особливості складних систем
 11. Вправа 15. Доберіть зразки текстів різних стилів. Визначте їх мовностилістичні особливості.
 12. Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові

Процес приватизації в Україні досить тривалий, він забезпечується законодавством України, який передбачає чітку програму спочатку роздержавлення власності, а потім передачу її різними шляхами до рук приватних осіб, акціонерних товариств, колективів. В 90-х роках уся державна власність була облікована і шляхом приватизаційних сертифікатів розподілена між усіма громадянами України, але ці сертифікати не давали права володіти власністю і отримувати прибуток. Це право громадяни отримували, коли обмінювали свої сертифікати на акції підприємств.

У проведенні приватизації беруть участь окремі органи, фізичні та юридичні особи, це – суб’єкти приватизації. До них належать державні органи приватизації, а також різні продавці, покупці державного майна та посередники.

Державні органи приватизації включають фонд державного майна України та його регіональні відділення і представництва. Зазначений фонд розробляє програму приватизації на поточний рік і прогноз на перспективу та здійснює організацію і контроль за приватизацією. Він підзвітний Верховній Раді України.

Існує кілька способів приватизації різних груп об’єктів:

- викуп об’єктів малої приватизації товариствами покупців, створених працівниками цих об’єктів, цей спосіб не передбачає конкуренції покупців;

- викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації: працівники створюють товариство і розробляють власний план, який є альтернативним плану комісії з приватизації;

- викуп державного майна, зданого в оренду його орендатором;

- продаж на аукціоні – спосіб приватизації, коли власником стає той, хто запропонував максимальну суму;

- продаж за некомерційним конкурсом: власником стає той, хто запропонував найкращі умови експлуатації об’єкта;

- продаж за комерційним конкурсом: власником стає покупець, який запропонував найвищу ціну;

- продаж з відстрочкою платежу: власником стає покупець, який на конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об’єкт з відстрочкою платежу на три роки за умови попереднього внесення 30 % його вартості;

- продаж акцій відкритих акціонерних товариств (на аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі), власниками державних підприємств тут стають покупці, які на конкурсних засадах запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій.

 

Товарне виробництво і товарно-грошові

відносини

 

Натуральне виробництво – виробництво всіх потрібних для існування продуктів у кожному конкретному господарстві.

Товарне виробництво – організація суспільного господарства на основі розподілу праці та економічної відокремленості виробників, коли продукт праці надходить у споживання через ринок.

Валюта – грошова одиниця, яка використовується для вимірювання величин вартості товарів і послуг.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)