АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перспективи розвитку сучасного капіталу

Читайте также:
 1. II. Сучасний стан розвитку освіти
 2. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 3. Аноректальні вади розвитку.
 4. Вади розвитку у дітей, діагностика,лікувальна тактика та надання екстреної медичної допомоги.
 5. Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю
 6. Вибір розрахункових схем розвитку пожежі
 7. Вивіз капіталу в умовах сучасного імперіалізму
 8. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 9. Види ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку
 10. Визначення критичної тривалості пожежі для обраної схеми її розвитку
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 12. Головні тенденції розвитку інформаційних систем

У другій половині ХХ століття, особливо після науково-технічної революції, коли швидкими темпами починає розвиватися постіндустріальне суспільство і на перший план виходять інформаційні технології, - змін зазнають і організаційні структури сучасного капіталу.

Втрачається звичне розуміння приватної власності і капіталу: акціонування власності перетворює приватне виробництво у колективне виробництво з фіксованим господарем його частки. Кожен приватний власник розуміє, що в умовах високо затраченої економіки неможливим стає отримання прибутку лише власними силами, потрібна корпоративність.

Сучасний капітал все більше набуває інтернаціонального характеру в результаті поглиблення міжнародної спеціалізації та інтеграції виробництва.

Змінилася структура найбільш прибуткових галузей виробництва, все частіше надприбутки виростають не в галузях машинобудування, а в сфері обслуговування, шоу-бізнесі, громадському харчуванні.

Загальні основи ринку

 

Ринок - обмін, який ведеться за законами товарного виробництва.

Монополізований ринок - ринок, на який вивозяться товари і послуги товаровиробників, кожен з яких виробляє таку частку продукції, що може впливати на рівень цін.

Вільний ринок - ринок, який виникає на початковій стадії накопичення капіталу.

Регульований ринок - система економічних відносин вільної підприємницької діяльності, яка регулюється державою і різними економічними об’єднаннями.

Фондова біржа – організований ринок, на якому продаються і купуються цінні папери.

Товарна біржа – відображає сукупність економічних відносин ринку, на якому концентрується інформація про той чи інший товар, відбувається його купівля-продаж за зразками.

Ринок робочої сили – форма руху трудових ресурсів, що характеризуються системою відносин між власниками робочої сили та її покупцями.

Попит - платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за необхідні товари і послуги.

Пропозиція - сукупність товарів і послуг на ринку з певними цінами, які готові продати виробники.

Ціна - грошова сума, яку одержують за конкретний товар.

Маржа - термін, що застосовується в торговій, біржовій, страховій та банківській практиці для визначення різниці між цінами товарів та іншими показниками.

Конкуренція - боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збут товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків.

Цінова конкуренція - боротьба між товаровиробниками за споживача шляхом зменшення затрат виробництва, зниження цін на товари і послуги без суттєвої зміни їх якості і асортименту.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)