АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Природно-виробничі ресурси України

Читайте также:
 1. Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)
 2. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 3. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 4. Банківська система України
 5. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 6. Бюджет, та учасники бюджетного процесу України.
 7. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.
 8. Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом,
 9. Взаємовідносини України з кредиторами на світовому фінансовому ринку (млн. доларів США)
 10. Виконання Державного бюджету України
 11. Виробничі ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.
 12. Вкажіть базу оподаткування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України.

 

Економічне зростання нашої держави в значній мірі залежить від ефективного використання її виробничих ресурсів. Україна – держава з потужним і розвинутим мінерально-сировинним комплексом. З розвідкою, видобутком, переробкою і використанням мінеральної сировини пов’язано близько 50% промислового потенціалу, до 30% трудових ресурсів, 23-25% національного доходу. Різноманітність і кількість мінеральних ресурсів оцінюється зарубіжними експертами у 8 балів за 10-бальною шкалою.

В Україні виявлено понад 200 видів різних корисних копалин, частка нашої держави у запасах республік колишнього Радянського Союзу становить: залізної руди – 31%; марганцевої руди – 75%; ртуті – 25%; титану – 40%; облицювального каміння – 56%.

Проте, незважаючи на наявність в надрах України великої кількості корисних копалин, потреба в окремих з них задовольняється неповністю. Так, потреба в енергоносіях забезпечується тільки на 60 - 70%, в тому числі у вугіллі – на 70 – 80%, газі – на 20%, нафті – 8 – 10%, що зумовлює необхідність імпорту.

Україна володіє значними запасами земельних ресурсів. Якщо СРСР володів 80% світових земельних угідь, то Україна після розпаду Союзу у державну власність отримала 49,7% земель.

Водні ресурси України формуються за рахунок річок і підземельних вод (річковий стік – 209,9 км³, підземні води - 7 км³).

Наявність великого запасу корисних копалин, земельних площ, водних ресурсів – це чинники, що безумовно підвищують конкурентноздатність української економіки. Проте ці переваги нестійкі: їх легко втратити через обмеженість чи вичерпність або зниження цін на них. В сучасних умовах все більшого значення набувають розвиток нових технологій, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси.

 

Відносини власності в економічному житті

Суспільства

 

Власність - система виробничих відносин між людьми щодо привласнення різноманітних об’єктів власності у всіх сферах суспільного відтворення.

Привласнення – відношення людей по певних речей як до своїх власних.

Державна власність – привласнення державою засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об’єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.Індивідуальна власність – особисте, підсобне і трудове господарство, а також особиста власність громадян.

Колективна власність - представлена різного роду колективними підприємствами, кооперативами, товариствами і асоціаціями.

Кооперативна власність – різновид колективної власності, яка утворюється за рахунок грошових і матеріальних внесків його членів, виробленої ними продукції, доходів, передбачених статутом кооперативу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)