АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Читайте также:
 1. B. Оцінка Суду
 2. B. Оцінка Суду
 3. B. Оцінка Суду
 4. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 5. III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ, ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ОГД У
 6. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 7. Авіатранспортного підприємства»
 8. Акти цивільного стану
 9. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 10. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 11. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 12. Аналіз маркетингового середовища підприємства

1.1. За нижчеподаною схемою провести аналітичне групування та аналіз статей активу і пасиву балансу підприємства.

При побудові аналітичного балансу активу й пасиву розраховується низка важливих характеристик фінансового стану підприємства, зокрема:

— загальна вартість майна підприємства – підсумок балансу;

— вартість необоротних активів — підсумок розділу І активу балансу;

— вартість оборотних активів — підсумок розділу ІІ активу балансу;

— розмір дебіторської заборгованості — рядки 160—210;

— суму вільних грошових засобів — рядки 230—240;

— суму поточних фінансових інвестицій — рядок 220;

— суму витрат майбутніх періодів;

— величину власного капіталу — розділ І пасиву балансу;

— розмір наступних витрат і платежів — розділ ІІ пасиву балансу;

— суму довгострокових зобов’язань — розділ ІІІ пасиву балансу;

— суму поточних зобов’язань — рядки 500—610;

— суму доходів майбутніх періодів — рядок 630.

Таблиця 1

АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СТАТЕЙ АКТИВУ БАЛАНСУ

Актив балансу На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхиленнятис. грн Темпи зростання, %
тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку
I. Необоротні активи            
II. Оборотні активи, в т. ч.:            
— запаси            
— одержані векселі            
— дебіторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги            
— дебіторська заборго-ваність за розрахунками            
— поточні фінансові інвестиції            
— грошові кошти та інші активи            
III. Витрати майбутніх періодів            
Баланс        

Таблиця 2

АНАЛІТИЧНЕ ГРУПУВАННЯ ТА АНАЛІЗ СТАТЕЙ ПАСИВУ БАЛАНСУ

Пасив балансу На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення, тис. грн Темпи зростання, %
тис. грн % до підсумку тис. грн % до підсумку
I. Власний капітал            
II. Забезпечення наступних витрат і платежів            
III. Довгострокові зобов’язання            
IV. Поточні зобов’язання, в т.ч.:          
– короткострокові кредити банку            
– поточна заборгованість за довгостроковими обов’язаннями            
– одержані векселі            
– кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
– поточні зобов’язання за розрахунками та ін.            
V. Доходи майбутніх періодів            
Баланс        

 

1.2.За нижчеподаною схемою на основі даних таблиць 1 і 2 виконати аналіз порівняльного аналітичного балансу підприємства.

Таблиця 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)